صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : دهان شويه ماتريکا
قيمت(ریال) : 75000
بار کد : 6260084713256
IRC : 1228022708
گیاهان‌مرتبط :

بابونه

      

مقاله مرتبط با دهان شويه ماتريکا

دهانشويه ماتريکا Matrica Mouthwash

شکل دارويي:

قطره 30 ميلي ليتري داراي قطره چکان

موارد مصرف:

-کنترل رشد پلاک ميکروبي دندان
- ضايعات التهابي لثه و حفره دهان
- ضدعفوني کننده لثه و حفره دهان
- ضد ويروس

اجزاء فراورده:

عصاره بابونه آلماني (Matricaria chamomilla)

استاندارد شده:

بر اساس وجود 0.17-0.09 ميلي گرم کامازولن در هر ميلي ليتر از فراورده

مواد موثره:

کامازولن، آلفا بيزابولول

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:


پلاک دنداني عامل سبب شناختي مشهور براي ژنژيويت محسوب ميشود. تا امروز کلرهگزيدين به عنوان شايعترين ماده شيميايي مورد استفاده براي کنترل پلاک دنداني مطرح بوده است. با اين حال عوارضي مانند رنگي شدن دندان، تغيير مزه دهان و داسکواماسيون مخاط دهان؛ استفاده طولاني از کلرهگزيدين را محدود کرده است. اخيراً عصاره هاي گياهي موضوع مورد توجه علم براي مهار تجمع پلاک روي دندانها شده اند. استفاده از فراورده هاي حاوي بابونه به عنوان خميردندان و دهانشويه اثرات مفيدي در وضعيت بهداشت دهان داشته است.

بابونه داراي اثرات ضد حساسيت و ضد التهاب است که تا حدودي به علت وجود آزولن و احتمالاً بواسطه مهار آزاد شدن هيستامين ميباشد. عصاره بابونه و ترکيباتي مانند کامازولن و آلفابيزابولول موجب اکسيداسيون اسيد آراشيدونيک ميشوند. در مقايسه با کامازولن؛ ماتريسين اثرات ضدالتهابي بيشتري دارد. کامازولن از طريق مهار سنتز لکوترين B4 در اثرات ضدالتهابي عصاره بابونه مشارکت دارد. آلفا بيزابولول مانع از ايجاد زخم(به علت ايندومتاسين، استرس يا اتانول ) و گسترش آن در رت شده است. آلفابيزابولول اثر محافظتي قابل توجهي در برابر تاثير توکسيک
استيل ساليسيليک اسيد در معده داشته است. همچنين اثرات قوي آنتي اکسيدان در بابونه گزارش شده است. عصاره اتانولي تهيه شده از کل گياه بابونه موجب مهار رشد ويروس پوليو و هرپس شده است. بر اساس نتايج چند مطالعه باليني، عصاره هاي بابونه آلماني داراي اثرات ضد التهاب، آنتي سپتيک، آنتي اسپاسموديک (روي معده و دوازدهه انسان) و بهبود دهنده زخم هستند.(1)

به علت وجود آزولن (azulene) در روغن بابونه، مهمترين اثرات آن عبارتند از: اثر تسکين دهنده (soothing)، آرامش دهنده (calming) و ضد التهاب.در يک کارآزمايي باليني متقاطع در60 دانش آموز دختر و پسر 12-10 ساله، تاثير و عوارض دهانشويه کلرهگزيدين و ماتريکا در کنترل رشد مجدد پلاک دنداني مقايسه گرديد. پس از ثبت شاخص پلاک(PI) در هر فرد، پلاک برداشته شد و جرمگيري کامل صورت گرفت. سپس افراد بطور تصادفي در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. ابتدا در گروه شاهد کلرهگزيدين و در گروه مورد ماتريکا به مدت 5 روز بدون استفاده از مسواک تجويز گرديد و در پايان اين مدت ميزان شاخص پلاک تعيين گرديد. پس از يک دوره wash-out 7روزه؛ جرمگيري کامل و بروساژ انجام و جاي گروه هاي مورد و شاهد تعويض و شاخص پلاک آنها تعيين گرديد. آنگاه ميزان بروز پلاک دنداني و عوارض جانبي مانند خشکي دهان، تغيير حس چشايي، حساسيت مخاط و ايجاد رنگ مقايسه گرديد. بر اساس نتايج اين بررسي هر دو دهانشويه کلرهگزيدين و ماتريکا در کنترل رشد پلاک ميکروبي موثر بودند هرچند کلرهگزيدين موثرتر بود اما از نظر بروز عوارض جانبي؛ دهانشويه ماتريکا سهم کمتري داشت.(2)

در يک مطالعة‌ کلينيکى از نوع مداخله‌اى به روش دو سوبيخبر 32 بيمار (10 مرد و 22 زن) 30 تا50 سال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکي تهران در سال 1383 براساس معيارهاي ورود به مطالعه انتخاب شدند. شاخصهاي مورد ارزيابي شامل عمق پاکت (ppd) و خونريزي هنگام پروبينگ (PBI) بود. در همه آنها مرحله يک درمان شامل جرم‌گيري و صاف کردن سطح ريشه انجام گرديد. بيماران به دو دسته مساوي تقسيم شدند. براي دسته اول (گروه آزمون) دهانشويه ماتريکا و براي دسته دوم (کنترل) کلرهگزيدين تجويز شد. پس از يک ماه مجدداً شاخص هاي مذکور ارزيابي گرديد. بر اساس يافته هاي اين بررسي؛ هر دو دهانشويه در بهبود ppd و PBI موثر بودند. کلرهگزيدين (0.94ميلي متر) به طور معني‌داري جهت کاهش ppd بهتر از ماتريکا (0.74 ميلي‌متر) بود. ولي در رابطه با خونريزي هنگام پروبينگ؛ ماتريکا (91%) به طور معني‌داري مفيدتر از کلرهگزيدين (79%) بود. در استفاده کنندگان هردو دهانشويه رنگريزه مشاهده شد. محققين نتيجه گرفتند کلرهگزيدين در کاهش عمق پاکت بهتر از ماتريکا عمل کرده ولي ماتريکا در رفع التهاب و PBI موثرتر بوده است. لذا ماتريکا در درمان ژنژيويت ترجيح داده مي‌شود.(3)


در يک مطالعه دوسوبيخبر کنترل شده متقاطع، 25 بيمار مبتلا به ژنژيويت به مدت 4 هفته، روزي 2 بار هر بار به مدت2 دقيقه از دهانشويه تهيه شده از عصاره بابونه يا يک دهانشويه کنترل( دارونما) استفاده نمودند. بعد از يک دوره wash-out 4هفته اي؛ با جابجا نمودن نوع دهانشويه مورد استفاده، بيماران براي يک دوره 4 هفته اي ديگر از دهانشويه تهيه شده از عصاره بابونه يا دهانشويه کنترل استفاده کردند. در شروع و پايان دوره هاي مطالعه، شاخص هاي پلاک، لثه و ايجاد رنگ ثبت شدند. بر اساس نتايج اين بررسي؛ متوسط کاهش شاخص هاي پلاک و لثه بوسيله دهانشويه تهيه شده از عصاره بابونه به طور قابل توجهي بيشتر از دهانشويه کنترل بود.(p<0.001) دهانشويه تهيه شده از عصاره بابونه موجب 0.31کاهش در نمره شاخص لثه شد که بطور قابل توجهي بهتر از دهانشويه کنترل (0.03) بود. تفاوت قابل توجه آماري بين شاخص ايجاد رنگ در زمانهاي شروع استفاده از دهانشويه تهيه شده از عصاره بابونه و دهانشويه کنترل وجود نداشت. محققين نتيجه گرفتند با استفاده از دهانشويه بابونه تجمع پلاک و التهاب لثه کاهش مي يابد و ميتوان آنرا براي کمک به اقدامات روزانه جهت بهداشت دهان تجويز نمود.(4)

دستور مصرف:

60-50 قطره از دهانشويه ماتريکا را در نصف ليوان آب ريخته و حداقل 3 بار در روز هر بار به مدت 30 ثانيه دهانشويه يا غرغره نمائيد.

موارد منع مصرف:

حساسيت به گياهان خانواده کاسني، دوران بارداري، شيردهي، کودکان سنين کمتر از 6 سال.

عوارض جانبي:

با مقدار توصيه شده و نحوه مصرف مناسب، عارضه اي مشاهده نشده است با اين حال در صورت بروز واکنش هاي حساسيتي، درد شکم، حساسيت در ناحيه گلو، تورم لب ها و کهير منتشر مصرف دهانشويه را متوقف و به پزشک مراجعه نماييد.

تداخلات دارويي:

به علت وجود ترکيبات کوماريني در بابونه، از مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقاد خودداري گردد.

نکات قابل توصيه:

1- اين فراورده خوراکي نيست.
2- پس از استفاده، درب دهانشويه را ببنديد و آنرا در دماي اتاق و دور از دسترس کودکان نگهداري نماييد.
3- در بيماريهاي عفوني حاد تب دار، نارسايي قلبي و هايپرتانسيون با احتياط مصرف شود.
4- محتوي 55% حجمي اتانول است.References:

1.Lis-Balchin Maria. Aromatherapy science: A guide for healthcare professionals. Pharmaceutical Press. 2006:150-154

2. رمضاني غلامحسين، ولايي ناصر، ميرزايي عليرضا. مقايسه تاثير و عوارض دهانشويه کلرهگزيدين و ماتريکا روي پلاک دنداني. دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي. پايان نامه شماره 3068 ؛ سال تحصيلي 1382-1381

3. پاک‌نژاد مژگان، جعفرزاده طاهره‌السادات، شاملو امير مهدی. مقايسه اثر دهانشويه ماتريکا با کلرهگزيدين 2/0% در بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن. مجله دندانپزشکي جامعه اسلامي دندانپزشکان. دوره 18 شماره 3. پاييز 1385: 97-92

4.Pourabbas Reza, Delazar Abbas, Chitsaz Mohammad Taghi. The Effect of German Chamomile Mouthwash on Dental Plaque and Gingival Inflammation. Iranian journal of Pharmaceutical Research (2005)2:105-109
 


بازگشت نسخه چاپی