صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : قطره خوراکی لومکس
قيمت(ریال) : 68000
بار کد : 6260084700102
IRC : 1228093982
گیاهان‌مرتبط :

مرزه

      

مقاله مرتبط با قطره خوراکی لومکس

قطره خوراکي لومکس Lomex Oral Drop

شکل دارويي:

قطره 15 ميلي ليتري داراي قطره چکان

موارد مصرف:

اسهال غيرعفوني ( کاهش دل پيچه، تعداد دفعات دفع و مدت اسهال)

اجزاء فراورده:

اسانس مرزه (Satureja hortensis )

استاندارد شده:

بر اساس وجود 22.5- 17.5 ميلي گرم کارواکرول در هر ميلي ليتر از فراورده

مواد موثره:

کارواکرول، پاراسيمن

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

1- متون پزشکي و مقالات

بيماريهاي اسهالي همچنان به عنوان يک علت اصلي براي ناتواني و مرگ و مير در سرتاسر جهان مطرح هستند. اولين اقدام در درمان اسهال؛ تامين آب و الکتروليت هاست و ساير اقدامات در راستاي کاهش علائم بيمار از جمله تهوع, استفراغ, دل پيچه و کاهش مدت بيماري است.
تعدادي از مطالعات با تحقيق روي فعاليت بيولوژيک ترکيبات استخراج شده از گياهان با مکانيزم هاي آنتي اسپاسموديک, تاخير در ترانزيت روده, مهار حرکات روده, تحريک جذب آب يا کاهش ترشح الکتروليت ها؛ استفاده از گياهان دارويي ضد اسهال را تاييد نموده اند. (1)
ترپنها و ترپنوئيدهاي موجود در اسانس مرزه داراي اثرات ضد اسپاسم و آنتي ميکروبيال هستند لذا ميتوان آن را در اسهالهاي ميکروبي نيز بکار برد.

2- مطالعات فارماکولوژيک:

در مقايسه اثر آنتي اسپاسموديک اسانس مرزه با اثر آتروپين و دي سيکلومين در انقباضات ايجاد شده توسط KCl و استيل کولين در ايلئوم ايزوله رت؛ مشخص گرديد که اسانس مرزه داراي اثر شل کننده (relaxant) عضلات صاف ايلئوم رت ميباشد. همچنين اسانس مرزه اسهال ايجاد شده توسط روغن کرچک در موش را مهار ميکند.(2)

3- کارآزماييهاي باليني:

در يک کارآزمائي باليني دو سو بيخبرکنترل شده، 71 بيمار مبتلا به اسهال نوع I در محدوده سني 10 تا 65 سال؛ به صورت تصادفي در 2 گروه قطره خوراکي لومکس( 39 نفر) يا دارونما ( 32 نفر) براي يک دوره 3 روزه مورد بررسي قرار گرفتند. دوز مصرفي 20 قطره 3 بار در روز بود و بيماران 24, 48 و 72 ساعت پس از پذيرش اوليه پيگيري شدند و تجزيه و تحليل آماري داده ها با نرم افزار SPSS صورت گرفت. براساس نتايج اين بررسي؛ ميانگين زمان قطع اسهال در گروه دريافت کننده لومکس 17.3 ساعت و نسبت به گروه دريافت کننده دارونما ( 35.3 ساعت) معني دار بود (P=0.013). بعد از 48 ساعت, تعداد دفعات اسهال در گروه دريافت کننده لومکس کمتر و از نظر آماري نسبت به دارونما معني دار بود(P=0.003). همچنين 24 ساعت بعد از شروع درمان فراواني دل پيچه در مصرف کنندگان قطره خوراکي لومکس 15.4% و در گروه دارونما40.6% بود (P=0.16). نتايج اين تحقيق ارزش قطره خوراکي لومکس در برطرف نمودن علائم اسهال را نسبت به دارونما مشخص کرد.(3)

با توجه به تحقيقات انجام شده، لومکس يک فراورده ضد اسهال زود اثر وبدون عارضه است.

دستور مصرف:

20 قطره با يک استکان آب 4-3 بار در روز به مدت 3 روز

موارد منع مصرف:

دوران بارداري و شيردهي.

عوارض جانبي:

از نظر ايمني مصرف, FDA گياه مرزه را در طبقه بنديGRAS (Generally Regarded As Safe) قرار داده و مصرف آن به ميزان توصيه شده بيخطر است.(4) همچنين با مصرف مقدار مناسب در مدت توصيه شده, عارضه جانبي خاصي گزارش نشده است.

نکات قابل توصيه:

1- در طول مدت درمان؛ مصرف فراوان مايعات از جمله ORS ضروريست.
2- در صورت تداوم اسهال بعد از 3 روز درمان, وجود تب يا مشاهده خون در اسهال؛ با پزشک مشورت شود.
3- دارو دور از دسترس اطفال, در ظرف دربسته, دور از نور و در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري شود.


 


References:

1.Palombo EA. Phytochemicals from traditional medicinal plants used in the treatment of diarrhoea: modes of action and effects on intestinal function. Phytotherapy Research Volume 20, Issue 9 , 2006: 717 – 724
2.Hajhashemi V, Sadraei H, Ghannadi AR, Mohseni M.Antispasmodic and anti-diarrhoeal effects of Satureja hortensis L. essential oil. J Ethnopharmacol 2000; 71: 187-192.

3. شريف عليرضا و همکاران. بررسي تاثير قطره خوراکي لومکس5% دردرمان اسهال نوع I . پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس.1381

4.Opdyke, DLJ. Savory oil (summer variety). Food. Cosmet. Toxicol. 14( suppl. ) 1976: 859-860 


بازگشت نسخه چاپی