صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : قطره خوراکی فنلين
قيمت(ریال) : 72000
بار کد : 6260084700034
IRC : 1228022654
گیاهان‌مرتبط :

رازیانه

      

مقاله مرتبط با قطره خوراکی فنلين

قطره خوراکي فنلينFennelin Oral Drop

شکل دارويي:

قطره 18 ميلي ليتري داراي قطره چکان در جعبه مقوايي با بروشور

موارد مصرف:

- تسکين دردهاي دوران قاعدگي (Primary dysmenorrhea)
- افزايش شير مادر در دوران شيردهي

اجزاء فراورده:

اسانس رازيانه شيرين (Foeniculum vulgare)

استاندارد شده:

بر اساس وجود 15.5 ميلي گرم آنتول در هر ميلي ليتر فراورده

مواد موثره:

ترانس آنتول، فنشون، متيل چاويکول، استراگول

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

قاعدگي دردناک (dysmenorrhea) يکي از شايعترين اختلالات زنان است. بيش از 50% از دختران در دوران قاعدگي درد خفيفي دارند اما 10% به مدت 3-1 روز در ماه به استراحت مطلق نياز دارند. قاعدگي دردناک باعث تاثيرات نامطلوب روي روابط اجتماعي، از بين رفتن ساعات مفيد کاري زنان، غيبت دختران دانش آموز از مدرسه و زيان هاي اقتصادي فراوان ميشود. قاعدگي دردناک به دو نوع اوليه و ثانويه تقسيم ميشود که در نوع اوليه آن بيماري قابل تشخيص لگني وجود ندارد.

در طب سنتي ايران رازيانه بعنوان ضد نفخ، مدر، دفع كننده سنگهاي مجاري ادراري و افزايش دهنده شير مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور بررسي اثرات فارماکولوژيک اسانس رازيانه بر روي انقباضات رحم ايزوله رت و محاسبه LD50 در رت؛ اكسي‌توسين(0.1, 1, 10 mu/ml) و پروستاگلاندين E2 (5×10-5 M) براي ايجاد انقباض عضلاني مورد استفاده قرار گرفت. دوزهاي مختلف از اسانس رازيانه شدت انقباضات ناشي از اكسي‌توسين و پروستاگلاندين E2 را به طور قابل توجهي كاهش داد (به ترتيب 25 , 50 µg/ml براي اكسي‌توسين و 10 , 25 µg/ml براي پروستاگلاندين E2). همچنين اسانس رازيانه فركانس انقباضات ايجاد شده بوسيله پروستاگلاندين E2(نه فرکانس انقباضات ايجاد شده بوسيله اکسي توسين) را كاهش داد. در اين بررسي LD50 محاسبه شده با روش moving average برابربا mg/kg 1326 بود.(1) در ذيل به نتايج چند کارآزمايي باليني در ارتباط با تاثير اسانس رازيانه در تسکين درد دوران قاعدگي اشاره ميشود:

1- به منظور مقايسه اثر اسانس رازيانه شيرين با مفناميك اسيد در درمان قاعدگي دردناك اوليه، 30 خانم 15 تا 24 ساله مبتلا به ديسمنوره اوليه متوسط تا شديد در 3 دوره قاعدگي مورد بررسي قرار گرفتند. در دوره اول هيچ داروئي تجويز نشد (دوره كنترل)، در دوره دوم بيماران تحت درمان با مفناميك اسيد (250 ميلي‌گرم هر 6 ساعت) و در دوره سوم تحت درمان با اسانس رازيانه 2% (25 قطره هر 4 ساعت) قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه در مقايسه با دوره كنترل، هر دو دارو به صورت مؤثري درد قاعدگي را برطرف نمودند(P<0.001). زمان متوسط شروع اثر براي مفناميك اسيد 46.06±67.5 دقيقه و براي رازيانه 48.9± 75 دقيقه بود كه از نظر آماري معني‌دار نبود(P=0.57). در روزهاي دوم و سوم قاعدگي مفناميك اسيد اثر قويتري نسبت به رازيانه داشت (P<0.05) با اينحال در ساير روزهاي قاعدگي بين دو دارو اختلاف معني‌دار آماري وجود نداشت. عارضه جانبي ناشي از مصرف مفناميك اسيد گزارش نشد. محققين نتيجه گرفتند ميتوان از رازيانه بعنوان يك داروي گياهي ايمن (Safe) و مؤثر براي قاعدگي دردناك اوليه استفاده نمود.(2)

2- در طي يک کارآزمايي دوسو بيخبر متقاطع با کنترل دارونما در 60 دانشجوي دختر مجرد ساکن خوابگاه دانشگاه تهران در محدوده سني 25-17 سال که مبتلا به ديسمنوره اوليه بودند و شدت ديسمنوره آنها طبق سيستم درجه بندي شفاهيAndersch & Milsom در درجه2 يا 3 و در تمامي يا اکثر دوره ها درد داشتند پس از معاينه و انجام سونوگرافي و تاييد ديسمنوره اوليه؛ بصورت تصادفي در 6 گروه (حاصل از6 حالت ترکيب حروفA, B, C ) قرار گرفتند و هر فرد براي 3 دوره بررسي گرديد. در اين بررسي از قطره حاوي اسانس رازيانه 1% و 2% استفاده شد تا بيمار به محض شروع درد 40 قطره ميل نمايد و در صورت لزوم هر 4 ساعت آنرا تکرار نمايد. در صورت عدم کاهش درد تا 2 ساعت پس از مصرف داروي مورد آزمايش و غير قابل تحمل بودن درد، بيمار اجازه داشت داروي مسکن مورد استفاده معمول خود را مصرف و آنرا در فرم مربوطه يادداشت نمايد. براساس نتايج اين بررسي؛ در مقايسه با دارونما براي متغيير شدت درد اختلاف معني دار آماري بين گروه هاي دريافت کننده قطره 1% و2% اسانس مشاهده گرديد(p<0.05). با توجه به نتايج حاصله، محققين نتيجه گرفتند که اسانس رازيانه 1% و2 % باعث تسکين کامل درد قاعدگي به ترتيب در 52.8 % و 67.4% افراد و تسکين کم و جزيي درد به ترتيب در 47.2% و 28.6% افراد ميشود که تقريباً با اثرات داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي (NSAIDs) قابل مقايسه است.(3)

3-به‌ منظور مقايسه‌ تأثير قرص‌ ايبوپروفن‌ و اسانس‌ رازيانه‌ بر ديسمنوره‌ اوليه‌، در يك‌ كارآزمايي‌ باليني120دختر دبيرستاني مبتلا به ديسمنوره‌ متوسط‌ يا شديد كه‌ از 4 دبيرستان ‌مختلف شهر مشهد‌ به‌ طور تصادفي‌ انتخاب‌ و ‌شدت‌ ديسمنوره‌ در آنها با استفاده‌ از معيار گفتاري‌ چند بعدي‌ مشخص‌ شده بود به ‌مدت‌ يك‌ سيكل(سيكل‌ كنترل‌) تحت‌نظر قرار گرفتند و فرم‌ شماره‌ يك ‌را پر نمودند. در سيكل‌ دوم‌ و سوم‌ به‌ نيمي‌ از نمونه‌ها قرص‌ ايبوپروفن (400ميلي‌گرم‌، خوراكي‌ هر 8ـ4 ساعت‌ برحسب‌ نياز) و به‌ نيمي‌ ديگر قطره‌ اسانس‌رازيانه‌ 2% (30ـ20 قطره‌، خوراكي‌ هر 8ـ4 ساعت‌ برحسب‌ نياز) داده‌ شد و افراد شركت‌كننده‌ در تحقيق‌ دو عدد فرم‌ شماره‌ دو را در اين‌ دو سيكل‌ تکميل کردند. بر اساس نتايج حاصل از آناليز اطلاعات100نفر، اسانس2%گياه‌ رازيانه‌ موجب‌ كاهش‌ شدت‌ ديسمنوره(p<0.001) و مدت‌ ديسمنوره (p=0.000)در فرد گرديد و‌ اين‌ تسكين‌ با گروه‌ مصرف‌كننده قرص‌ ايبوپروفن‌ تفاوت‌ آماري‌ معني‌داري‌ نداشت و هر دو دارو به‌ يك‌ ميزان‌ موجب‌ تسكين‌ ديسمنوره‌ شدند. ميزان‌ نياز به‌ مصرف‌ مسكن‌ اضافي‌ در دو گروه‌ مشابه‌ بود(p=0.148) همچنين مصرف ‌اسانس‌ رازيانه‌ 2% موجب‌ كاهش‌ ميانگين‌ مدت‌ خونريزي‌ گرديد. (p=0.045) ميزان‌ خونريزي‌ قبل‌ و بعد از مصرف‌ اسانس‌ رازيانه‌ 2% تفاوت‌ معني‌داري ‌نداشت‌ (p=0.308) و مصرف‌ اسانس‌ رازيانه‌ موجب‌ تغييري‌ در ميزان‌خونريزي‌ نشد. در گروه‌ مصرف‌كننده‌ قرص‌ ايبوپروفن‌ كاهش‌ خونريزي‌ ديده‌ شد. (p=0.038)رضايتمندي‌ نمونه‌ها از مصرف‌ داروها از نظر آماري‌ تفاوت‌ معني‌داري‌ نداشتند و مشابه‌ بودند.(P=NS) محققين نتيجه گرفتند در افرادي‌ كه‌ تمايل‌ به‌ مصرف‌ داروهاي‌ گياهي‌ دارند يا مصرف ‌داروهاي‌ ضدالتهاب‌ غير استروييدي‌ براي‌ آن‌ها ممنوع‌ مي‌باشد، اسانس‌ رازيانه‌2% به‌ طور مؤثري‌ قادر به‌ تسكين‌ ديسمنوره‌ اوليه‌ مي‌باشد و مي‌تواند جانشين‌ مناسبي‌ براي‌ قرص‌ ايبوپروفن‌ محسوب‌ شود، اگرچه‌ مكانسيم‌ عمل‌ قطعي‌ اين‌گياه‌ ناشناخته‌ مي‌باشد. (4)

4- در يک كارآزمايي باليني آينده نگر،60 دانش آموز با سابقه سندرم پيش از قاعدگي(PMS) انتخاب و در 5 سيكل قاعدگي(سيكل اول بدون مصرف دارو بعنوان كنترل، سيكل دوم و سوم با مصرف داروي رازيانه و سيكل چهارم و پنجم با مصرف داروي بابونه) بررسي شدند. بعد از هر سيكل، گروه مورد مطالعه با پر كردن پرسشنامه حاوي 16 علامت PMS و ديسمنوره مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج اين بررسي؛ كاهش معني داري در شدت علائم بين سيكل كنترل (پلاسبو) با سيكلهاي مصرف رازيانه و بابونه تنها در سه علامت درد شكم و لگن، خستگي و بيحالي و افسردگي يا عصبانيت از 16 علامت موجود در پرسشنامه مشاهده شد(p<0.05). در ساير موارد گرچه شدت علائم در سيكلهاي مصرف رازيانه و بابونه كمتر بود، اما تفاوت با سيكل بدون دارو معني دار نبود. محققين نتيجه گرفتند مصرف رازيانه و بابونه تنها بر3 علامت PMS و ديسمنوره تأثير قابل توجه آماری دارد كه در اين ميان بابونه بيشتر بر درد شكم و لگن، افسردگي و عصبانيت و رازيانه بيشتر بر كاهش خستگي و بيحالي مؤثر است.(5)

از رازيانه براي درمان فقدان قاعدگي(amenorrhoea) و افزايش توليد شير در مادران شيرده نيز استفاده شده است.(6)

دستور مصرف:

هر 4 ساعت 30 قطره همراه با مقداري مايعات

موارد منع مصرف:

وجود سابقه حساسيت به رازيانه يا هريک از ترکيبات آن، دوران بارداري، مبتلايان به آسم آلرژيک، تشنج، بيماريهاي کبدي يا سرطان، کودکان.

عوارض جانبي:

افزايش خونريزي در دوران قاعدگي.

تداخلات دارويي:

ترانس آنتول باعث القاء آنزيمي سيستم سيتوکروم P450 ميشود. اين ماده داراي اثرات ااستروژنيک است، متابوليسم کبدي دارد و متابوليتهاي آن از ادرار دفع ميشوند.

نکات قابل توصيه:

1- همانند ساير داروها، قطره فنلين را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
2- براي تاثير بهتر فنلين در کاهش درد، بهتر است با شروع اولين علائم قاعدگي مصرف آنرا آغاز نمود.
3- ممکن است با مصرف فنلين، ميزان خونريزي طي قاعدگي افزايش يابد که در اکثر موارد اثر طبيعي دارو محسوب ميشود. با اينحال در صورت تشديد آن بايد مصرف فنلين را متوقف و به پزشک مراجعه نمود.
4- پس از مصرف، درب فراورده را محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد. 

References:

1. Ostad SN, Soodi M, Sharifzadeh M, Khorshidi N, Marzban M. The effect of Fennel essential oil on uterin contraction as a model for dysmenorrhea, pharmacology and toxicology study. Journal of Ethnopharmacology 76 (2001) 299-304 .

2. Namavar Jahromi B, Tartifizadeh A, Khabnadideh S. Comparison of fennel and mefenamic acid for the treatment of primary dysmenorrhea. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 80 (2003) 153-157

3. Khorshidi N, Ostad SN, Mosaddegh M, Soodi M. Clinical effects of fennel essential oil on primary dysmenorrhea. Iranian Journal of Pharmaceutical Research (2003) 89-93

4. منوچهري ترشيزي الهام، منتظري سيمين، عابدي پروين. مقايسه تاثير قرص ايبوپروفن و اسانس رازيانه بر ديسمنوره اوليه دانش آموزان دبيرستاني. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، 1384؛ دوره 1، پاييز، شماره 3: صفحات 24-17

5. يزداني مريم، شهرياري مهدي، حامدي بهاره. مقايسه قطره رازيانه و بابونه در مقابل كنترل بدون دارو در درمان ديسمنوره و سندرم پيش از قاعدگي. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان، 1383؛ دوره 8، بهار، شماره 1: صفحات 61-57

6. Felter HW, Lloyd JU. King’s American dispensatory, 18th edn 3rd revision, vol 1,1905. Reprinted by Eclectic Medical Publications, Portland, 1983; pp 891-892. 


بازگشت نسخه چاپی