صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : قطره خوراکی ديل سان
قيمت(ریال) : 68000
بار کد : 6260084700089
IRC : 1228014666
گیاهان‌مرتبط :

شوید

      

مقاله مرتبط با قطره خوراکی ديل سان

  قطره خوراکي ديل سان Dillsun Oral Drop
 

شکل دارويي:

قطره 18 ميلي ليتري دارای قطره چکان در جعبه مقوايي با بروشور


موارد مصرف:

- کاهش دهنده چربي هاي خون
- ضدنفخ(carminative)

اجزاء فراورده:

اسانس شويد (Anethum graveolens)

استاندارد شده:

بر اساس وجود 4/7-4/5 ميلي گرم (+) کارون در هر ميلي ليتر فراورده

مواد موثره:

کارون، فلاندرن

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

مطالعات اپيدميولوژيک متعدد يک رابطه قوي بين کلسترول سرم وبيماري هاي عروق کرونر قلب را نشان داده اند. احتمالاً سطوح بالاي تري گليسيريد پلاسما نيز باعث افزايش خطر بيماري هاي عروق کرونر قلب ميشوند. کارآزمايي هاي باليني تصادفي مشخصاً اثبات کرده اند که کاهش کلسترول پلاسما خطر وقايع باليني اترواسکلروز را کاهش ميدهد. هم افزايش تري گليسيريد و هم کاهش سطح پلاسمايي HDL ( ليپوپروتئين با چگالي زياد که چربي خوب محسوب ميشود)؛ خطربيماري هاي قلبي عروقي آترواسکلروتيک را افزايش ميدهد.به طور سنتي از گياهاني مانند سير و شويد به تنهايي يا همراه با داروهاي سنتتيک برا ي کاهش چربي هاي خون استفاده شده است. شويد در درمان سوء هاضمه، نفخ( به ويژه در کودکان) و اسپاسم به کار رفته و اثرات مسکن، محرک ترشح شير، مدر و کاهش دهنده چربي خون از آن گزارش شده است.(1)بررسي در حيوانات آزمايشگاهي نشان داده که اسانس شويد به صورت وابسته به دوز غلظت کلسترول تام، تري گليسيريد و LDL را کاهش و غلظت HDL را به ميزان قابل توجهي افزايش ميدهد.(2) در طي يک کارآزمايي باليني تصادفي شده، 145 بيمار مبتلا به افزايش  چربي هاي خون به مدت 7 هفته در 4 گروه روزانه تحت درمان با قرص گارلت( 2 قرص 400 ميليگرمي)، قطره ديل سان( 10 قطره هر 8 ساعت)، پودر کلستيرامين( 4گرم هر 12 ساعت) يا کپسول کلوفيبرات ( 2 کپسول 500 ميلي گرمي) قرار گرفتند.
در پايان درمان تجزيه و تحليل نتايج نشان داد که هر 4 دارو موجب کاهش معني دار کلسترول شدند(p<0.05). همچنين ميزان کاهش LDL(ليپوپروتئين با چگالي کم) نيز در همه گروه هاي درماني از نظر آماري معني دار بود. با مقايسه نتايج 4 دارو محققين نتيجه گرفتند که قطره ديل سان موجب کاهش کلسترول و LDL ميشود.(3)
همچنين در يک کارآزمايي باليني دوسوبيخبرتصادفي؛ 62 بيمار مبتلا به افزايش چربي هاي خون، پس از يک ماه رعايت رژيم غذايي در صورت وجود Chol≥200mg/dl و يا TG≥250mg/dl ؛ در دو گروه دارو يا پلاسبو به مدت 2 ماه همراه با ادامه رژيم غذايي تحت درمان با پرل ديل سان يا پرل پلاسبو با دوز هر 12 ساعت يک عدد قرار گرفتند. بيماران ماهي يکبار ويزيت شدند. نتايج اين بررسي نشان داد که در مقايسه با پلاسبو، پرل ديلسان در هر دو مرحله درمان موجب کاهش معني دار کلسترول گرديد (pv برابر با 026/0بعد از 1 ماه درمان و 05/0 بعد از 2 ماه درمان) و کلسترول را در دوره هاي متوالي درمان 27/10 و 8/4 درصد کاهش داد. همچنين پرل ديل سان 1 و 2 ماه بعد از درمان موجب کاهش معني دار تري گليسيريد شد (pv برابر با 005/0 بعد از 1 ماه درمان و 002/0 بعد از 2 ماه درمان) و ميزان کاهش تري گليسيريد در مراحل متوالي درمان نيز 22% گزارش گرديد. (4)

دستور مصرف:

20-7 قطره 3 بار در روز. در صورت لزوم طبق نظر پزشک در يک فرد 70 کيلويي حداکثر 7 بار در روز قابل تجويز است.

موارد منع مصرف:

حداکثر مقدار مجاز مصرف اسانس شويد 2mg/kg/day و هر سي سي از فراورده حاوي 20 ميلي گرم اسانس ميباشد و مصرف بيش از اين مقدار ممنوع است.
هشدار: ايمني مصرف اين فراورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده، با اين وجود بايد منافع مصرف را در برابر مضار آن سنجيد.


عوارض جانبي:

با مقدار توصيه شده و نحوه مصرف مناسب عارضه‌اي مشاهده نشده است. در صورت مصرف بيش از مقادير توصيه شده، احتمال ايجاد هذيان، سرگيجه و آسيب کليوي وجود دارد.

تداخلات دارويي:

موردي وجود ندارد.


نکات قابل توصيه:

1- همانند ساير داروها ، قطره ديل سان را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
2- کاهش وزن، رعايت رژيم غذايي مناسب از جمله استفاده از سبزيجات و ميوه جات، ورزش و عدم استعمال دخانيات در کاهش چربي هاي خون نقش بسزايي دارد.
3- پس از مصرف ديل سان، درب آنرا محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.
References:

1. قاسمي دهكردي نصرا... و همكاران (كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران)، فارماكوپه گياهي ايران جلد 2، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت غذا و دارو، 509:1381

 

2-Valiollah Hajhashemi and Naser Abbasi. Hypolipidemic Activity of Anethum graveolens in Rats. Phytother. Res. 22, 372–375 (2008)


3. قهرماني رامين، مويدي نورالدين، خماند پيام. مقايسه اثرقرص گارلت،قطره خوراکي ديل سان، پودر کلستيرامين و کپسول کلوفيبرات در کاهش چربيهاي خون.پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس.


4.شفاهي شهرام و همکاران. بررسي اثر پرل ديل سان بر روي چربي هاي خون. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس


بازگشت نسخه چاپی