صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : قطره خوراکی اورتيدين
قيمت(ریال) : 89000
بار کد : 6260084710033
IRC : 1228018596
گیاهان‌مرتبط :

گزنه

      

مقاله مرتبط با قطره خوراکی اورتيدين

قطره خوراکي اورتيدين Urtidin Oral Drop

شکل دارويي:

قطره 30 ميلي ليتري دارای قطره چکان

موارد مصرف:

- برطرف نمودن مشکلات ادرار کردن ( مانند تکرر ادرار، قطره قطره آمدن ادرار، معطل شدن هنگام ادرار کردن) در مرحله I و II آدنوم خوش خيم پروستات
- مثانه تحريک پذير

اجزاء فراورده:

عصاره 1:1 ريشه گزنه(Urtica dioica)

استاندارد شده:

بر اساس وجود حداقل 90-50 ميلي گرم پلي ساکاريد بر حسب گالاکتوز در هر ميلي ليتر فراورده

مواد موثره:

پلي ساکاريدها، فيتواسترولها، فلاونوئيدها، اسيدهاي تري ترپنيک

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

هايپرپلازي خوش خيم پروستات(BPH) يکي از بزرگترين مشکلات ارولوژيک مردان است و در 90% مردان بالاي 65 سال مشاهده و با علائم انسدادي(obstructive) و تحريکي(irritative) تظاهر ميکند. مصرف ريشه گزنه براي شکايات پروستات و مثانه تحريک پذير (irritable bladder) توسط کميسيون E تاييد شده است . فراورده هاي تهيه شده از ريشه گزنه براي اختلالات ادرار کردن در مراحل I و II آدنوم پروستات به کار رفته اند و موجب برطرف شدن علائم ناشي از بزرگي پروستات ميشود بدون آنکه موجب کاهش اندازه پروستات شوند. بر اساس نظر کميسيون E ريشه گزنه موجب کاهش ادرار باقيمانده (residual urine) و افزايش جريان ادرار ميشود. (4 )

در مطالعات فارماکولوژيک متعدد مکانيسم هاي زير براي عصاره ريشه گزنه مطرح شده است :

1- مواد مؤثره موجود در عصاره ريشه گزنه مانند ليگنانها با اتصال به گلوبولين متصل شونده به هورمون جنسي [Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)] مانع از اتصال آن
به غده پروستات مي‌شوند. (2,1)

2ـ ترکيبات استروئيدي موجود در عصاره خام ريشه گزنه، حرکت ماکروفاژها را به محل هدف تسريع و به اثرات ضدالتهابي دارو کمک مي‌نمايند.همچنين استروئيدها باعث مهار فعاليت آنزيم Na+ K+ ATPase و درنتيجه مهار متابوليسم و رشد سلولهاي پروستات مي‌شوند. (3 )

3ـ عصاره ريشه گزنه آنزيم 5 - آلفا ردوکتاز و آنزيم آروماتاز را مهار ميکند.(5,4 )

4- عصاره ريشه گزنه پروليفراسيون سلولي در بافت BPH را مهارميکند. (5 )

در يک کارآزمايي باليني با کنترل پلاسبو روي 79 بيمار مبتلا به BPH ، عصاره ريشه گزنه (600 ميلي گرم در روز از عصاره 5:1 براي مدت 8-6 هفته) در تمامي پارامترهاي اندازه گيري شده ( جريان ادرار، حجم ادرار و ادرار باقيمانده) بر دارونما برتري داشت. در ديگر کارآزمايي مشابه، 50 بيمار مبتلا به مراحل I و II هايپرپلازي خوش‌خيم پروستات که با عصاره ريشه گزنه ( 600 ميلي گرم در روز از عصاره 5:1 براي مدت 9 هفته) درمان شده بودند، کاهش قابل توجه SHBG (p<0.0005) و اصلاح شايان توجه حجم ادرار و حداکثر جريان ادراري را نشان دادند. (5)
دريک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر چند مرکزي تصادفي،543 بيمار مبتلا به مراحل اوليه BPH از ترکيب عصاره ميوه نخل اره اي (Serenoa repens) و عصاره ريشه گزنه يا فيناسترايد ( مهار کننده

5 - آلفا ردوکتاز) استفاده نمودند. بعد از 24 هفته متوسط حداکثر جريان ادرار در گروه مصرف کننده ترکيب عصاره ميوه نخل اره اي و عصاره ريشه گزنه ml/s1.9 و در گروه مصرف کننده فيناسترايد ml/s2.4 افزايش يافت و تفاوت قابل توجه آماري بين دو گروه درماني مشاهده نشد. (p=0.52) محققين نتيجه گرفتند اثربخشي ترکيب عصاره ميوه نخل اره اي و عصاره ريشه گزنه با اثر بخشي فيناسترايد برابر است و ارتباطي با حجم پروستات ندارد . با اين حال تحمل ترکيب عصاره ميوه نخل اره اي و عصاره ريشه گزنه بهتر از فيناسترايد بود.(6)

دستور مصرف:

40 قطره 3 بار در روز همراه با مقداري مايعات

موارد منع مصرف:

بايد از مصرف فراورده هاي تهيه شده از گزنه در دوران بارداري اجتناب نمود. همچنين بهتر است از مصرف بيش از حد اين فراورده ها در دوران شيردهي اجتناب گردد. (7 )

عوارض جانبي:

با مصرف مناسب مقادير توصيه شده درماني هيچگونه خطري مشاهده نشده است. ممکن است بصورت اتفاقي شکايات خفيف گوارشي رخ دهد. گهگاه کاهش تشکيل ادرار و ندرتاً ادم گزارش شده است. (4 )

تداخلات دارويي:

1ـ مصرف بيش از حد اورتيدين همزمان با داروهاي ضدديابت و داروهاي مؤثر بر فشار خون مي‌تواند ايجاد تداخل نمايد.
2ـ اورتيدين، اثر داروهاي مضعف سيستم عصبي مرکزي را تشديد مي‌کند.
3- مصرف مکملهاي آهن بايد 2-1 ساعت از زمان مصرف اورتيدين فاصله داشته باشد. (4 )

نکات قابل توصيه: محتوي 26% حجمي الکل است.
References:

1.Effect of extracts of the roots of the stinging nettle (Urtica dioica) on the interaction of SHBG with its receptor on human prostatic membranes. Planta- Med;1995; 61(1); 31-32.

 

2.Lignans from the roots of Urtica dioica and their metabolites bind to human sex hormone binding globulin (SHBG). Planta- Med; 1997; 63(6); 529-532.

 

3.Effects of stinging nettle root extracts and their steroidal components on the Na+ K+ ATPase of the benign prostatic hyperplasia. Planta- Med; 1994; Feb;60(1);30-33.

 

4.PDR for herbal medicine. 3rd ed. Montvale, NJ: Thomson PDR, 2004: 792-797

 

5.Mills S. Bone K. Principles and practice of  phytotherapy.Churchill livigstone,2000:490-498

 

6.Sokeland J. Combined sabal and urtica extract compared with finasteride in men with benign prostatic hyperplasia: analysis of prostate volume and therapeutic outcome. BJU International ;2000; Sept;86(4):439-442(2)

 

7.Farnsworth NR. Potential value of plants as sources of new antifertility agents I. J Pharm Sci 1975; 64: 535–598 


بازگشت نسخه چاپی