صفحه اصلی > فهرست گیاهان دارویی > 

محصولات سایت فارسی > گیاهان دارویی

 
نام گیاه : کرفس
کد کالا: 1234
دارو‌های مرتبط:

لوسيون سی ام

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : درمنه
کد کالا: 16
دارو‌های مرتبط:

اسپری ضد عرق باريج

لوسيون مايکودرم

اسپری مايکوسيدين

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : مورد Myrtle
کد کالا: 02
دارو‌های مرتبط:

محلول ام جی

محلول ميرتکس

محلول ميرتووت

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : باریجه
کد کالا: 03
دارو‌های مرتبط:

لوسيون ضدجوش باريجه

محلول ام جی

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : شمعدانی عطری
کد کالا: 08
دارو‌های مرتبط:

لوسيون ژرانيوم

محلول ام جی

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : گزنه
کد کالا: 34
دارو‌های مرتبط:

قطره خوراکی اورتيدين

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : رازیانه
کد کالا: 05
دارو‌های مرتبط:

قطره خوراکی توسيوین

قطره خوراکی فنلين

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : آویشن
کد کالا:
دارو‌های مرتبط:
       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : شوید
کد کالا: 10
دارو‌های مرتبط:

قطره خوراکی ديل سان

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : نعناع
کد کالا: 28
دارو‌های مرتبط:

شربت اشتهاآور باريج

قطره خوراکی سوپر مينت

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : کنگر فرنگی
کد کالا: 23
دارو‌های مرتبط:

قطره خوراکی سينا بايل

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : آویشن شیرازی
کد کالا: 17
دارو‌های مرتبط:

بخورسونا

قطره خوراکی توسيوین

قطره خوراکی گاستروليت

کرم واژينال لکورکس

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : مرزه
کد کالا: 29
دارو‌های مرتبط:

قطره خوراکی لومکس

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : اکالیپتوس
کد کالا: 21
دارو‌های مرتبط:

بخورسونا

افشرده اکالیپتوس

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : بابونه
کد کالا: 04
دارو‌های مرتبط:

دهان شويه ماتريکا

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : سدر
کد کالا: 24
دارو‌های مرتبط:

افشرده سدر

کرم درماتين

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : فلفل قرمز
کد کالا: 09
دارو‌های مرتبط:

کرم کپکس

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : اکلیل کوهی
کد کالا:
دارو‌های مرتبط:

لوسيون رزماری

ژل موی رزماری

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : حنا
کد کالا: 20
دارو‌های مرتبط:

افشرده حنا

       مقاله مرتبط
 
 
نام گیاه : اسطوخدوس
کد کالا: 13
دارو‌های مرتبط:

ضد لک لاواند

       مقاله مرتبط
 

   1   2   3   صفحۀ بعد