صفحه اصلی > تحقیق و توسعه > گروه کشاورزی شرکت باریج ‌اسانس > 

 

گروه تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج‌اسانس

 


تحقیقات کشاورزی همواره به عنوان اولین گام در تحقیقات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مطرح است. یافتن گیاهان دارویی خودرو در عرصه های طبیعی، شناسایی علمی، کشت و اهلی‌کردن و استقرار آنها، گام نخست در تأمین این مواد جهت ساخت یک فراورده دارویی گیاهی است. در این بین شناخت مراحل کاشت، داشت، برداشت و انبارداری گیاهان دارویی مختلف و اعمال عملیات به‌زراعی برای دسترسی به شرایط بهینة تولید و ایجاد حداکثر موادموثرة استاندارد در گیاهان دارویی و مواد طبیعی نیز از وظایف تحقیقات کشاورزی در شرکتهای داروسازی گیاهی می باشد. گروه تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج‌اسانس با دراختیارداشتن پژوهشگران رشته های مختلف، مزارع و گلخانه های آموزشی و کلکسیونهای تحقیقاتی، ضمن انجام امور فوق، آخرین اطلاعات علمی و تحقیقی را دراختیار واحدهای دیگر شرکت من‌الجمله واحد تحقیق و توسعه، تولید و خرید و همچنین سایر پژوهشگران و علاقمندان قرار می دهد.


اهداف و برنامه ها:


1- انجام طرحهای کشت، اهلی‌کردن و استقرار گیاهان دارویی خودرو و یا غیربومی
2- انجام پیگیریهای لازم درخصوص تهیه گیاهان مورد مطالعه از عرصه های طبیعی یا از مراکز تولید و پرورش و برآورد امکان‌سنجی کشت یا جمع آوری آنها
3- پیگیری تأمین مواد اولیه گیاهی، مواد طبیعی و مواد مورد استفاده در طب سنتی
4- انجام طرحهای به‌زراعی انواع گیاهان دارویی با اولویت پروژه های در دست انجام شرکت
5- مشارکت در امر آموزش کاشت، داشت و برداشت و استحصال گیاهان دارویی در شرکت و برقراری ارتباط و تبادل‌نظر با مدیران و کارشناسان مزارع و شرکتهای تولیدی تحت پوشش شرکت و در صورت لزوم تنظیم موافقت‌نامه همکاری
6- تدوین طرحهای گیاهشناسی گیاهان دارویی مرتبط با پروژه ها
7- نظارت بر انتقال یافته های تحقیقاتی در عرصه تولید
8- حفاظت، تکمیل واصلاح مزرعه آموزشی (کلکسیون تحقیقاتی) گیاهان دارویی به منظور کشت پایلوت گیاهان دارویی جهت ازدیاد بذر، تجربه روشهای کاشت، داشت و برداشت گونه های باارزش وآشنایی دانش‌پژوهان با این گیاهان (بازدید) و ثبت و ارائه نتایج به‌دست آمده
9- انجام امور مربوط به گلخانه تحقیقاتی شرکت، آماده نمودن آن جهت بازدید علاقمندان و انجام پروژه های تحقیقاتی در آن
10- تشکیل جلسات تخصصی گروه تحقیقات کشاورزی با حضور اعضای گروه با گرایشهای مختلف کشاورزی و بررسی موارد مورد نیاز
11- ارزیابی ایده های مطرح شده در واحد تحقیقات و بررسی پروژه های خارج از شرکت از نظر گیاهشناسی وامکان تامین گیاه آنها
12- همکاری با دانشجویان و محققینی که طرحها و پروژه های خود را در داخل شرکت انجام می دهند، در قالب طرح مشترک
13- مشارکت و همکاری در طرحهای ملی، استانی و بومی در زمینه گیاهان دارویی
14- پیگیری پروژه های در حال انجام و همچنین طرحهای مشترک خارج از شرکت
15- ارائه ایده و پروپوزال در زمینه های مختلف کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی به‌خصوص به‌زراعی، کشت و اهلی‌کردن برخی گیاهان دارویی و تولید محصولات جدید
16- تهیه هرباریوم از گیاهان مختلف وپیگیریهای لازم در خصوص شناسایی آنها
17- شرکت در سمینارها، همایشها، نمایشگاهها و دوره های آموزشی مرتبط، بر حسب نیاز
18- تهیه نمونه های بذر گیاهان دارویی مختلف جهت ایجاد بانک بذر
19- تهیه و چاپ جدول، بروشور و ... در ارتباط با اطلاعات گیاهشناسی وکاشت، داشت و برداشت برخی گیاهان دارویی
20- همکاری وتبادل نظر با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور دستیابی به اطلاعات و تجربیات بیشتر
21- راه اندازی واحد گیاه پزشکی و حشره شناسی
22- انجام امور مربوط به آزمایشگاه کشاورزی و حشره شناسی
23- تالیف مقاله، کتابچه های وکتاب در زمینه های مختلف گیاهان دارویی و انتشار آن


اعضاء گروه و فعالیتهای پژوهشی آنها:


حسین حسینی- رئیس بخش تحقیقات کشاورزی – کارشناس‌ارشد گیاهان دارویی


مقالات:


1. حسینی حسین و حسین زینلی. بررسی اثرات سطوح مختلف کود اوره و زمان برداشت بر عملکرد ومیزان ماده موثره نعناع فلفلی. همایش ملی گیاهان دارویی ساری. اسفند 1389.


2. حسینی حسین و حسین زینلی. بررسی اثرات کود ازته و زمان برداشت روی عملکرد توليد و ترکيبات متشکله اسانس و منتول در گياه نعناع فلفلی. همایش ملی گیاهان دارویی ساری. اسفند 1389.


3. حسینی حسین. اسانسها شناخت، استحصال و موارد مصرف. همایش منطقه ای غرب کشور. 1381.


4. محبوبي محدثه, فيض آبادي محمدمهدي, حقي قاسم و حسینی حسین. مطالعه خاصيت ضدميکروبي و ترکيب شيميايي اسانس لعل کوهستان (.Oliveria decumbens Vent). فصلنامه علمی پژوهش تحقیقات گیاهان دارویی و معطر. 1386.


5. حسین بتولی و حسین حسینی. بررسی توانمندیهای تولید گیاه دارویی شمعدانی عطری در کاشان. همایش علمی گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع. 1380.


6. Hossein Hosseini ,Ghasem Haghi, Hossein Akbari. A survey of the effect of harvest time and drying methods on the amount of citric acid, anthocyanins of Hibiscus sabdariffa in Iranshahr conditions. National Conference on Medicinal Plants of Kish. 1391.


7. Hossein Hosseini, Mehran Mohammadpour. The effects of harvesting time and nitrogen fertilization on essential oil and some morphological characteristics of peppermint (mentha piperita l.) . National Conference on Medicinal Plants of Kish. 1391.


8. Mahdi Valian, Hossein Hosseini. Comparison of the components present in the essential oils of pelargonium roseum from various cultured regions. National Conference on Medicinal Plants of Kish. 1391.


9. Ghasem Haghi,Alireza Sfaei, Hossein Hosseini Antioxidant Activity Evaluation and Essential Oil Analysis of Caerophyllum macropodum Boiss. from Central Iran .Journal of Essential Oil Bearing March. 2010.


10. Ghasem Haghi,Roholla Arshi,Fateme Ghazian ,Hossein Hosseini Essential Oil Analysis of Cichorium intybus L. from Iran .Journal of Essential Oil Research 2011.


11. Ghasem Haghi,Alireza hatami,Mehdi mehran ,Hossein Hosseini Caffeic acid derivitives in Bupleurum chinense. National Conference on Medicinal Plants of Kish. 1391.
 

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی:


1ـ عضو انجمن علوم باغبانی ایران با کد 987 از تاریخ 8/7/1380.
2ـ عضو سازمان غیر دولتی زیست محیطی، انجمن طبیعت ایران به شماره 8010458.
3ـ عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به شماره 0408504816.
4- عضو ودبیر کانون گل محمدی کشور از سال 89.
5- عضو انجمن گیاهان داروئی ایران.
6- کارشناسی رسمی دادگستری در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی.
7- مدرس دانشگاه جامع علمی–کاربردی در رشته گیاهان دارویی.


علیرضا بلندنظر- کارشناس‌ارشد حشره شناسی

 

مقالات منتشرشده:

 

1. Alireza bolandnazar, Abbas Emami and Mojtaba Sadighi. Relationship between rural women Employment and empowerment. Life Science Journal, 2011; 8(3).

2. Abbas Emami, Alireza bolandnazar and Mojtaba Sadighi. Andragogy and Pedagogy: difference and applications. Life Science Journal, 2011; 8(3).


3. Abbas Emami, Alireza bolandnazar and Mojtaba Sadighi. Required activities before participa tory rural appraisal (PRA). Life Science Journal, 2011; 8(3).


4. بلندنظر علیرضا و همکاران. معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش پشه آنوفل استفنسی و تعیین میزان مصرف... . مجله علمی- پژوهشی حکیم. دوره 9 شماره 1 بهار 85.


5. بلندنظر علیرضا و محمد سعید دایر. تعیین اثر فاکتور کند کننده رشد (GRF) بر شاخص های بیولوزیک و مقایسه دو روش حذف آن از محیط لاروی. مجله علمی- پژوهشی دانشور. شماره 51 سال یازدهم تیر 83.


6. بلندنظر علیرضا و همکاران. معرفی غذای جدید لاروی جهت پرورش پشه کولکس پی پینز و آثار آن بر سازگاری اکولوژیک آن. مجله علمی- پژوهشی دانشور. شماره 47 سال یازدهم آبان 82.


7. بلندنظر علیرضا و همکاران. بررسی اثر رقابت درون‌گونه ای برای غذا و فضا روی شاخصهای بیولوژیک آنوفل استفنسی در شرایط آزمایشگاه. مجله علمی- پژوهشی مدرس. دوره 9. شماره1 بهار 85.


8. بلندنظر علیرضا- ارائه دو مقاله در شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران (تبریز1383).

 


مقالات در دست انتشار:

 

1. بلندنظر علیرضا و محسن تقی‌زاده. ویژگیهای سازمانهای نوآور(خلاق) و وضعیت ساختاری، فرهنگی و منابع انسانی در این نوع سازمانها. پذیرفته شده در همایش تحقیق و توسعه تولید ملی پایدار. 11 مهر 1391. مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.


2. بلندنظر عليرضا، فرزين نرجس، حسيني حسين و محسن تقي‌زاده. اثر تنش شوري ناشي از NaCl بر رشد گياهچة گياه دارويي باباآدم (Arctium lappa) در شرايط آبياري هيدروپونيک و تعيين آستانه تحمل شوري اين گياه. ارسال شده برای اولين همايش ملي تنش‌هاي گياهي (غيرزيستي). 11-10 آبانماه 1391. دانشگاه اصفهان.


3. بلندنظر عليرضا، رضوی سیداسماعیل، حسيني حسين و محسن تقي‌زاده. شناسايی و بررسی بيماريزايی دو گونه قارچ Rhizoctonia solani و Fusarium equiseti عامل ايجاد پوسيدگی ريشه در گياه آلوئه ورا.


4. بلندنظر علیرضا و حمیدرضا صراف معیری. اثرات کشندگی برخی ترکیبات فرموله شده بر پایه اسانس¬های گیاهان دارویی روی کنه تارتن دولکه‌ای. طرح مشترک شرکت داروسازی باریج اسانس با دانشگاه زنجان.


کتاب‌های تألیف‌شده:


1. بلندنظر علیرضا. کنترل آفات و امراض (رشته های کشاورزی- شاخه کار و دانش). مرکز چاپ و نشر کتابهای درسی ایران. 1388. چاپ سوم.


عضویت در مجامع علمی کشوری:


1. مدرس دانشگاه جامع علمی –کاربردی در رشته های کشاورزی
2. انجمن حشره شناسی ایران
3. نظام مهندسی کشاورزی
4. انجمن انگل شناسی ایران


 

فایل کامل رزومه گروه تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج اسانس را از اینجا بردارید