صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : قطره خوراکی پرتقال
قيمت(ریال) : 43000
بار کد : 6260084700126
IRC : 1605
گیاهان‌مرتبط :

افشرده حنا

      

مقاله مرتبط با قطره خوراکی پرتقال

  قطره خوراکي پرتقال Orange Oral Drop
 

شکل دارويي:

قطره 18 ميلي ليتري دارای قطره چکان در جعبه مقوايي با بروشور

موارد مصرف:

- افسردگي

اجزاء فراورده:

اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis)

استاندارد شده:

بر اساس وجود حداقل 18 ميلي گرم ليمونن در هر ميلي ليتر فراورده

مواد موثره:

ليمونن، فلاندرن، سيترال

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

افسردگي از شايعترين اختلالات روانپزشکي با شيوع 20-15 درصد ميباشد که ميتواند موجب افت عملکرد فرد در زمينه هاي مختلف شخصي و اجتماعي و عدم احساس لذت و ايجاد فشار عاطفي گردد.(1و2)
اسانس پرتقال شادي آور، ضد افسردگي، ضد اسپاسم، تقويت کننده معده (stomachic)، آرامبخش خفيف و اسانس مناسبي براي مقابله با بيخوابي (insomnia) است.(3)
مکانيسم ضدافسردگي مرکبات بخصوص افشرده پرتقال احتمالاً از طريق تاثيراتي است که اين مواد بر سيستم ايمني و اندوکرين بدن ميگذارند و باعث تنظيم اختلالات موجود در اين سيستم ها ميشوند.(4)
در يک کارآزمايي باليني تصادفي شده روي 150 بيمار 50-18 ساله مبتلا به افسردگي اساسي؛ اثر بخشي افشرده پرتقال با فلوکستين مقايسه گرديد. بيماران در 3 گروه 50 نفري تحت درمان با افشرده پرتقال 10 قطره در روز، فلوکستين 20 ميلي گرم در روز و افشرده پرتقال 20 قطره در روز قرار گرفتند. براي بيماران در شروع بررسي، بعد از هفته سوم درمان و بعد از 6 هفته تست افسردگي هاميلتون و پرسشنامه عوارض جانبي تکميل گرديد.
74 بيمار تا پايان مطالعه در تحقيق باقي ماندند. بعد از 6 هفته درمان؛ ميزان بهبود نمره تست افسردگي هاميلتون در گروه تحت درمان با فلوکستين 15/8 نمره و در گروه تحت درمان با 10 و 20 قطره افشرده پرتقال به ترتيب 80/15 و 12 نمره بود. ميزان بهبود نمره تست هاميلتون در مجموع بيماراني که از افشرده پرتقال استفاده کرده بودند صرف نظر از دوز درمان 54/13 نمره بود. ميزان بهبود با فلوکستين با ميزان بهبود با 20 قطره افشرده پرتقال تفاوت معني داري نداشت(p>0.05) همچنين بين ميزان بهبود افسردگي با 10 و 20 قطره افشرده پرتقال نيز تفاوت معني داري ديده نشد(p>0.05) اما بيماراني که روزي 10 قطره افشرده پرتقال دريافت کرده بودند بهبود بيشتري نسبت به بيماران تحت درمان با فلوکستين نشان دادند که بر اساس آزمون ANOVA اين تفاوت معني دار بود(p=0.001) همچنين بين بهبود مصرف کنندگان افشرده پرتقال به طور کلي و فلوکستين نيز تفاوت معني داري مشاهده شد.(p<0.05) در اين مطالعه تاثيرات درماني ضدافسردگي افشرده پرتقال در زنان و مردان تفاوت معني داري نداشت. همچنين بين ميزان عوارض جانبي در سه گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد. محققين نتيجه گرفتند افشرده پرتقال ميتواند درمان مناسبي براي اختلال افسردگي اساسي در بيماران بالغ باشد.(4)

دستور مصرف:

3 بار در روز، هربار 20-10 قطره با مقداري مايعات

موارد منع مصرف:

افراد داراي فشار خون پايين

عوارض جانبي:

با مقدار توصيه شده و نحوه مصرف مناسب، عارضه اي مشاهده نشده است. با اينحال ممکن است کاهش فشار خون در افراد مستعد و افزايش حجم ادرار ايجاد شود.

تداخلات دارويي:

داروهاي کاهش دهنده فشار خون، داروهاي ضد افسردگي

نکات قابل توصيه:

1- همانند ساير داروها ، قطره پرتقال را از دسترس اطفال دور نگهداريد.
2- افسردگي را با تشخيص پزشک درمان نماييد.
3- بلافاصله پس از مصرف قطره پرتقال، درب آنرا محکم ببنديد و دور از نور، در دماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري نماييد.


References:

1.Blazer D.G. Mood disorders. In: Sadock B.J, Sadock V.A (eds). Kaplan & Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2000: 1298-1308.

2.Kaplan & Sadock. Synopsis of psychiatry. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 1988: 524-573.

3. بخردي رضا، خياط کاشاني مريم.کاربردهاي درماني اسانس هاي گياهي. کاشان. انتشارات مرسل. 1385: 95

4. سرگلزايي محمدرضا، فياضي بردبار محمدرضا، ثمري علي اكبر، شكيبا منصور. مقايسه اثربخشي افشرده پرتقال با فلوكستين در درمان اختلال افسردگي اساسي. مجله افق دانش. دوره 10 شماره 3 سال1383 : 48-43


بازگشت نسخه چاپی