صفحه اصلی > دسته بندی محصولات > محصولات > مقاله > 


نام محصول : شربت ضد سرفه برونکو باریج
قيمت(ریال) : 120000
بار کد :
IRC : 1228103391
گیاهان‌مرتبط :
      

مقاله مرتبط با شربت ضد سرفه برونکو باریج

شربت برونکوباریج Bronchobarij Syrup

شکل دارويي:

شربت120ميلي ليتر در جعبه مقوايي با بروشور

موارد مصرف:

درمان سرفه

اجزاء فرآورده:

عصاره آويشن شيرازي (Zataria multiflora ) و عصاره ختمي(Althaea officinalis).

استاندارد شده:

بر اساس وجود 06/3- 55/2 ميلي گرم تيمول و 325/29- 225/24 ميلي گرم آمينواسيد در هر 5 ميلي ليتر شربت

مواد مؤثره:

کارواکرول، تيمول، لينالول و پاراسيمن، مـوسيلاژها، آمينـواسيـدها و فـلاونوئيـدها.

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

1- آويشن شیرازی:
کميسيون E مصرف آويشن(Thyme) براي درمان سرفه و برونشيت را تاييد نموده است.(1) در مورد تيمول و کارواکرول طيف وسيعي از تاثير در برابر باکتريهاي دخيل در عفونتهاي دستگاه تنفس فوقاني مشاهده شده است. اعتقاد بر اين است که تيمول و کارواکرول با ايجاد کمپلکس با پروتئين هاي غشاء باکتري فعاليت ضد باکتري خود را اعمال ميکنند. يک اثر سينرژيستي براي ترکيب تيمول و کرواکرول نيز مشخص شده است. (2) کارواکرول جزء اصلي اسانس آويشن است که اثرات ضد باکتريائي و  ضد قارچي آن روي ميکروارگانيزم‌هاي مختلف به اثبات رسيده است. (3و4) همچنين مشخص شده است که دوزهاي کافي از تيمول و کارواکرول، داراي اثر شل کنندگي ناي هستند.(2)
اسانس آویشن شیرازی روی باکتری های پاتوژن بویژه استافیلوکوک آرئوس(S. aureus) موثر است.(5) آويشن شيرازي در رفع علائم سرفه و نزله‌هاي مجاري فوقانی تنفسي و نيز بعنوان خلط‌آور با اثر ضد اسپاسم همواره مورد توجه بوده و در بزرگسالان در درمان برونشيت و سرفه‌هاي همراه با اسپاسم و در کودکان در بيماري سياه‌سرفه کاربرد دارد.(6 و7) کارآزماييهاي مختلف تاثير آويشن بر روي سرفه هاي خلط دار(productive cough) را تاييد نموده اند.(2)
در يک مطالعه دو سو بيخبر تصادفي، 60 بيمار مبتلا به سرفه خلط دار شربت آويشن يا برم هگزين را براي يک دوره 5 روزه دريافت نمودند. براساس گزارش برطرف شدن نشانه هاي بيماري توسط خود بيمار، تفاوت قابل توجهي بين دوگروه مشاهده نشد و هر دو گروه منفعت يکساني از مصرف دارو بردند. پيشرفت قابل توجه غيرآماري در ميزان بهبودي افراد غير سيگاري در مقايسه با افراد سيگاري در هر دو گروه مشاهده شد.(2)
همچنين در طي يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر تصادفي کنترل شده، به منظور بررسي اثرات اسانس آويشن و رازيانه در درمان سرفه، 119 بيمار مبتلا به سرفه حاد؛ سه بار در روز، هر بار 20 قطره از قطره حاوي اسانس رازيانه شيرين و آويشن شيرازي يا قطره کلوبوتينول يا دارونما را به مدت 3 روز استفاده نمودند. در پايان اين مدت بهبودي کامل درگروه استفاده کننده از قطره حاوي اسانس رازيانه شيرين و آويشن شيرازي و قطره کلوبوتينول، 50% و درگروه دارونما 1/9 % گزارش گرديد. اثر بخشي قطره حاوي اسانس رازيانه شيرين و آويشن شيرازي ، قطره کلوبوتينول و دارونما در مبتلايان به سرفه خلط دار به ترتيب 7/66 % ، 55% و 3/14% و در مبتلايان به سرفه خشک به ترتيب 5/56 % ، 55% و 20% گزارش گرديد. در ميزان بهبودي سرفه، اختلاف معني داري بين قطره حاوي اسانس رازيانه شيرين و آويشن شيرازي و قطره کلوبوتينول با دارونما مشاهده گرديد(p<0.01) اما بين قطره حاوي اسانس رازيانه شيرين و آويشن شيرازي و قطره کلوبوتينول تفاوت معني داري وجود نداشت.(p>0.4) .(8)
2- ختمي:
برگ ختمي از طرف کميسيون E جهت درمان تحريکات مخاط دهان و حلق همراه با سرفه‌هاي خشک مورد تأييد قرار گرفته است.(9 و1) همچنين ختمي در درمان التهابات دستگاه گوارش و تنفس، سرفه هاي تحريكي و برونشيت كاربرد دارد.(10) در حيوانات اثر ضد سرفه عصاره كامل و پلي ساكاريدهاي ريشه ختمي با داروهاي غير مخدر سركوب كننده سرفه مقايسه شده و بر اساس نتايج اين بررسي تجويز پلي ساكاريدها موجب كاهش قابل توجه آماري در تعداد سرفه ها و مهار رفلكس سرفه شده و اثر عصاره كامل كمتر از پلي ساكاريدها بوده است.(11)
در شرایط in vitro و in vivo، رامنوگالاکتورونان(rhamnogalacturonan) جدا شده از ریشه گیاه ختمی اثرات بیولوژیک مختلفی روی رفلکس سرفه و واکنش پذیری عضله صاف مجاری هوایی القا شده توسط اسید سیتریک نشان داده است. این ماده به صورت وابسته به دوز دارای اثرات سرکوب کننده سرفه قابل مقایسه با کدئین (آگونیست مخدرها) میباشد. با این حال در شرایط in vitro و in vivo، واکنش پذیری عضله صاف مجاری هوایی بطور قابل توجهی تحت تاثیر رامنوگالاکتورونان قرار نگرفته لذا اثر برونکودیلاتوری در اثر سرکوب سرفه دخالت ندارد. علاوه بر این در مکانیزم اثر ضد سرفه، فعال شدن کانال های یونی K+ ATP نیز تاثیری نداشته است. به نظر میرسد مکانیزم اثر سرکوب سرفه رامنوگالاکتورونان جدا شده از ریشه گیاه ختمی با عملکرد گیرنده های سروتونرژیک 5-HT2 مرتبط باشد.(12)

3- آويشن شیرازی و ختمي:
در يك كارآزمايي باليني تصادفي دو سو بيخبر، 157بيمار سنين 85- 10 سال مبتلا به سرفه حاد شربت برونکو باريج(78 نفر) يا شربت دكسترومتورفان(79 نفر) را به مقدار 5 ميلي ليتر هر 8 ساعت به مدت 4 روز دريافت نمودند. 24، 48 و 96 ساعت بعد از شروع درمان، علائم باليني در پرسشنامه درج گرديد. در هر مورد سطح بهبودي بصورت بهبودي کامل (قطع کامل سرفه)، بهبودي نسبي (رضايت بيمار از کاهش سرفه يا كاهش طول مدت سرفه به نصف) يا عدم بهبودي (عدم تغيير در شدت سرفه) ارزيابي شد. همچنين شدت سرفه با توجه به نمره‌گذاري VAS (Visual Analogue scale) در هر ويزيت تعيين گرديد، بدين صورت که شماره‌گذاري خط کشي از صفر تا 10 انجام و صفر(بدون سرفه) و نمره 10 (سرفه ناتوان کننده) توصيف شد.
بر اساس نتايج اين مطالعه؛ پس از 96 ساعت 50% بيماران مبتلا به سرفه که از شربت حاوي عصاره آويشن شيرازي و ختمي استفاده کرده بودند به صورت کامل بهبود يافتند. در گروه دکسترومتورفان اين عدد 3/49% و ارتباط معني‌داري بين نوع داروي مصرفي و ميزان بهبودي مشاهده نگرديد (P=0.94). در شروع مطالعه ميانگين نمره VAS در گروه شربت حاوي عصاره آويشن شيرازي و ختمي 7/6 و در گروه دکسترومتورفان 8/6 بود. در زمانهاي24، 48 و 96 ساعت پس از شروع مطالعه، اين عدد در گروه شربت حاوي عصاره آويشن شيرازي و ختمي به ترتيب 4/4، 3/3 و 67/2 و در گروه دکسترومتورفان به ترتيب 49/4، 35/3 و 4/2 بدست آمد. براي هر دو دارو در کليه مراحل درمان اثربخشي معني‌داري مشاهده شد(P<0.001). همچنين ميانگين کاهش نمره VAS در مصرف‌کنندگان شربت حاوي عصاره آويشن شيرازي و ختمي در زمانهاي مختلف به ترتيب 3/2، 26/3 و 85/3 و در گروه دکسترومتورفان به ترتيب3/2، 4/3 و 1/4 بود اما تفاوت معني‌داري بين دو دارو در درمان سرفه مشاهده نشد((P >0.06.(13)

دستور مصرف:

3 بار در روز، هر بار يک قاشق مرباخوري( 5 ميلي ليتر)

موارد منع مصرف:

حاملگي، شيردهي، کودکان با سن کمتر از 4 سال

عوارض جانبي:

واكنش هاي آلرژيك (درماتيت تماسي) در افراد حساس ، تحريك غشاء مخاطي، مشكلات كليوي با مصرف طولاني و بيش از مقدار توصيه شده.

نکات قابل توصيه:

1. همانند ساير داروها ، شربت برونکوباريج را از دید و دسترس اطفال دور نگهداريد.
2. قبل از مصرف؛ شیشه را خوب تکان دهید.
3. در جای خشک و دمای 30-15 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
4. در صورت بروز واکنشهاي حساسيتي، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.

 


References:

1. PDR for herbal medicine. 3rd ed. Montvale, NJ:Thomson PDR,2004: 824-825, 556-557, 609.
2. Mills S. Bone K. Principles and practice of phytotherapy. Churchill livigstone, 2000: 563-568.
3.Joven B. J. et al (1994). Factors that interact with the antibacterial action of thyme essential oil and its active constituents. J. Appl. Bacteriol. 76: 626ـ631.
4.Kim J. M. et al (1995). Antibacterial activity of carvacrol, citral, geraniol, against salmonella typhimorium in culture medium and fish cubes. J. food. Sci. 60: 1346ـ1374.
5-Mansour Amin, Enayat Kalantar, Neda Mohammad-Saeid, Behzad Ahsan. Antibacterial effect and physicochemical properties of essential oil of Zataria multiflora Boiss. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine (2010)439-442

6. زرگري، علي، گياهان داروئي، جلد4، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 59-1369:55

7. قاسمي دهکردي نصرا...و همكاران(کميته تدوين فارماکوپه گياهي ايران)، فارماکوپه گياهي ايران. تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، معاونت غذا و دارو 56-1381:51

8. افضلي حسن و همکاران. بررسي اثرات اسانس رازيانه شيرين(Foeniculum vulgare) و اسانس آويشن شيرازي(Zataria multiflora) روي سرفه حاد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس.1377

9.Blumenthal M. et al. Herbal medicine, Expanded commission E Monographs, American botanical council, 2000:244-248.10. Hoffman, D.: The New Holistic Herbal, Element Books (1990).
11.Nosal'ova G, Strapkova A, Kardosova A, Capek P,Zathurecky L, Bukovska E: [Antitussive action of extracts and polysaccharides of marsh mallow (Althea officinalis L., var. robusta)]. Pharmazie. 1992 Mar;47(3): 224-6.
12- M. ˇSutovska, G. Nosal’ova, J. Sˇutovsky´, S. Franˇova, L. Prisenzˇnˇakova, P. Capek. Possible mechanisms of dose-dependent cough suppressive effect of Althaea officinalis rhamnogalacturonan in guinea pigs test system.International Journal of Biological Macromolecules 45 (2009) 27–32

13. افضلي حسن و همکاران. مقايسه اثر شربت حاوي عصاره آويشن شيرازي و خطمي با شربت دكسترومتورفان در درمان سرفه حاد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي
باريج اسانس.1384


بازگشت نسخه چاپی