آغاز سومین دوره کلاس های فنی و حرفه ای باریج

آغاز سومین دوره کلاس های فنی و حرفه ای باریج

سومیـن دوره کلاس‌هـای آموزشگاه فنی و حرفه ای باریج اسانس آغاز شـده و در حال انجام است.
این دوره از نظر تعداد رشته ها و مهـارت آموزان افزایش قابل توجهی دارد. در این دوره مهارت آموزان در سه رشته پرورش گیاهان دارویی، کاربر گیاهان دارویی و فروشنده گیاهان دارویی به صورت تئوری و عملی  آموزش می بینند و این افراد پس از معرفی به سازمان فنی و حرفه ای  و آزمـون تئـوری و عملی و موفقیت در آن خواهنـد توانست کارت  مهارت بین المللی اخذ کنند. برخی از کارمندان و خانواده آنها نیز در این کلاس‌ها شرکت دارند.