صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

تيموژل، ضدسرفه گياهي
منبع :
تاریخ :04/07/1391


خلاصه :سرفه شايعترين نشانه بيماري مجاري هوايي و ريه است و ميتواند تظاهر بيش از 100بيماري كلينيكي سيستم تنفسي باشد


 

تيموژل، ضدسرفه گياهي


دکتر رضا بخردي


مقدمه


سرفه شايعترين نشانه بيماري مجاري هوايي و ريه است و ميتواند تظاهر بيش از 100بيماري كلينيكي سيستم تنفسي باشد. سرفه موثرترين مكانيزم براي پاكسازي مجاري هوايي فوقاني است و ميتوان آنرا يك مكانيزم دفاعي دروني در نظر گرفت لذا اختلال در مكانيزم سرفه يا فقدان آن ميتواند مضر يا حتي كشنده باشد. در صورتي كه سرفه به حدي پايدار و مداوم باشد كه موجب تداخل در عمل تنفس گردد، فعاليت اجتماعي و خواب بيمار را مختل نمايد و كيفيت زندگي بيمار را تحت تاثير قرار دهد نيازمند مداخلات دارويي براي تسكين است. لذا سرفه نشانه اي است با چند نما: يك مكانيزم دفاعي براي ريه، علامت هشدار دهنده بيماري و يك علامت مضر هنگامي كه پايدار ميشود.


امروزه استفاده از تركيبات گياهي در تسكين سرفه هاي نيازمند درمان جايگاه ويژه اي يافته و از اثرات خلط آور و رقيق كننده خلط گياهاني مانند آويشن، رازيانه، اكاليپتوس، ختمي، عشقه و سرخارگل استفاده ميشود. كپسول نرم تيموژل ساخت شركت داروسازي باريج اسانس داراي اسانس آويشن شيرازي و رازيانه است و به منظور تسكين سرفه هاي حاد بكار ميرود.


نتایج مطالعات فارماکولوژيک و باليني

 

1- آويشن:


کميسيون E مصرف آويشن براي درمان سرفه و برونشيت را تاييد نموده است.(1) در مورد تيمول و کارواکرول طيف وسيعي از تأثير در برابر باکتري‌هاي دخيل در عفونت‌هاي دستگاه تنفس فوقاني مشاهده شده است. اعتقاد بر اين است که تيمول و کارواکرول با ايجاد کمپلکس با پروتئين‌هاي غشاء باکتري فعاليت ضدباکتري خود را اعمال مي‌کنند. همچنين يک اثر سينرژيستي براي ترکيب تيمول و کارواکرول مشخص شده است. علاوه بر اين دوزهاي کافي از تيمول و کارواکرول، داراي اثر شل‌کنندگي ناي هستند. کارآزمايي‌هاي مختلف تاثير آويشن بر روي سرفه‌هاي خلط‌ دار (productive cough) را تأييد نموده‌اند. در يک مطالعه دو سو بيخبر تصادفي،60 بيمار مبتلا به سرفه خلط دار شربت آويشن يا برم هگزين را براي يک دوره 5 روزه دريافت نمودند. براساس گزارش برطرف شدن نشانه‌هاي بيماري توسط خود بيمار، تفاوت قابل توجهي بين دوگروه مشاهده نشد و هر دو گروه منفعت يکساني از مصرف دارو بردند. پيشرفت قابل توجه غيرآماري در ميزان بهبودي افراد غير سيگاري در مقايسه با افراد سيگاري در هر دو گروه مشاهده شد.(2)


در بررسي اثر آنتي باکتريال اسانس آويشن شيرازي در برابر سويه هاي استاندارد استافيلوکوک طلايي، اشرشيا کلي، استرپتوکوک پيوژن، استرپتوکوک پنومونيه، پروتئوس ميرابيليس و باسيلوس سرئوس؛ مشخص شده که اين اسانس اثرات آنتي باکتريال خوبي در برابر ميکروارگانيزم هاي مذکور دارد. مقدار MIC از0.39 mg/mL  تا1.56 mg/ml گزارش شد و استافيلوکوک طلايي حساس تر از ساير باکتري هاي مورد بررسی بود (0.39 mg/mL). استرپتوکوک پيوژن (1.56 mg/mL) و پروتئوس ميرابيليس (1.56 mg/mL) مقاومترين باکتري ها بودند. در مورد استرپتوکوک پنومونيه، اشرشيا کلي و باسيلوس سرئوس، MIC مشابهي برابر  با 0.78 mg/mL مشخص شد.(3)


در مطالعه ترکيبات شيميايي و فعاليت ضد استافيلوکوک اسانس آويشن شيرازي و اثر سينرژيستي آن با وانکومايسين؛ مشخص شده که اجزاء اصلي اين اسانس؛ تيمول(38.7%) ، کارواکرول (15.3%) و (10.2%) r-cymene ميباشد و MIC و MBC آن در برابر سويه هاي استافيلوکوک طلايي مقاوم و حساس به متي سيلين جدا شده از بالين به ترتيب0.25-1 و0.5-2 ميکروليتر بر ميلي ليتر گزارش شد و اسانس اثر سينرژيستي با وانکومايسين را نشان داد. محققين نتيجه گرفتند که اسانس آويشن شيرازي ممکن است در کنترل عفونت ناشي از استافيلوکوک هاي طلايي مقاوم به متي سيلين(MRSA) مفيد باشد.(4)


2- رازيانه:


کميسيون E مصرف رازيانه براي درمان التهاب غشاء مخاطي دستگاه تنفس فوقاني را تأييد نموده است. رازيانه، خلط آور(expectorant) است و فعاليت موکوسيلياري اپي تليوم مژکدار دستگاه تنفس را افزايش مي‌دهد. ساختمان شيميايي آنتول موجود در رازيانه شبيه به کاتکولامين‌ها ( آدرنالين، نورآدرنالين و دوپامين ) است و همانند آدرنالين، رازيانه متسع کننده برونشها (bronchodilator) مي‌باشد. در خوکچه هندي؛ تجويز اسانس رازيانه بصورت بخور داراي اثر خفيف ضد سرفه (anti-tussive) يا سرکوب سرفه (cough suppressant) روي سرفه‌هاي ايجاد شده بوسيله محرک‌هاي مکانيکي مي‌باشد. فعاليت ضدباکتري اسانس رازيانه معادل يا بيشتر از آنتي‌بيوتيک‌هاي  استرپتو پني‌سيلين، پني‌سيلين و تتراسايکلين تعيين شده است.(2)


3- آويشن و رازيانه:


به منظور بررسي اثرات اسانس آويشن و رازيانه در درمان سرفه؛ در طي يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر تصادفي کنترل شده، 119 بيمار با سن بيشتر از 14 سال مبتلا به سرفه حاد؛ سه بار در روز، هر بار 20 قطره از قطره توسيوين(حاوي اسانس رازيانه شيرين و اسانس آويشن شيرازي) يا قطره کلوبوتينول يا دارونما را به مدت 3 روز استفاده نمودند. در پايان اين مدت بهبودي کامل درگروه استفاده کننده از قطره توسيوين و کلوبوتينول، 50% و در گروه دارونما 1/9 % گزارش گرديد. اثربخشي قطره توسيوين، قطره کلوبوتينول و دارونما در مبتلايان به سرفه خلط دار به ترتيب 7/66 % 55% و 3/14% و در مبتلايان به سرفه خشک به ترتيب 5/56 % ، 55% و 20% گزارش گرديد. در ميزان بهبودي سرفه، اختلاف معني‌داري بين قطره توسيوين و قطره کلوبوتينول با دارونما مشاهده گرديد(p<0.01) اما بين قطره توسيوين و قطره کلوبوتينول تفاوت معني‌داري وجود نداشت(p>0.4).(5)


در دیگر كارآزمايي دو سو بيخبر کنترل شده؛ 62 بیمار مبتلا به سرفه حاد بصورت تصادفي در دو گروه كپسول نرم تيموژل(حاوي اسانس رازيانه شيرين و اسانس آويشن شيرازي) يا دارونما قرار گرفتند تا به مدت 3 روز هر 8 ساعت يك كپسول نرم مصرف نمایند. بعد از ارزيابي مجدد بيماران و جمع آوري اطلاعات؛ ميزان بهبودي محاسبه و به منظور مقايسه گروههاي درماني از آزمونهاي كاي اسكوئر و آزمون دقيق فيشر استفاده شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه پس از 72 ساعت؛ توقف كامل سرفه در 5/62% از بيماران گروه كپسول نرم تيموژل و در 20% از بیماران گروه دارونما رخ داده است (P=0.008). (6) با توجه به اثرات خلط‌ آوري رازيانه، تسکين سرفه همراه با کمک به خروج خلط از ويژگي‌هاي كپسول نرم تيموژل است.


كپسول نرم تيموژل


همانطور كه اشاره شد كپسول نرم تيموژل حاوي اسانس دو گياه ارزشمند در تسكين سرفه (آويشن و رازيانه) است و بطور معمول با دوز هر 8 ساعت يك كپسول نرم تجويز ميشود. بهتر است بيمار هركپسول نرم را با یک لیوان آب ولرم میل نمايد.


موارد منع مصرف:


وجود حساسیت شدید (آلرژی) نسبت به اسانس آویشن شیرازی و/ یا رازیانه یا دیگر ترکیبات به کار رفته در دارو.
دوران بارداري و شيردهي
دوران قاعدگي
مبتلايان به آسم آلرژيك
کودکان با سن کمتر از 2 سال


عوارض جانبي:


در مصرف بيش از مقادير توصيه شده، ندرتاً حساسيت پوست نسبت به نور (فتودرماتيت)، سرگيجه، سردرد و احتمال تهوع و استفراغ گزارش شده است. تيمول موجود در فرآورده ممکن است باعث تحريک غشاهاي مخاطي گردد. در صورت مصرف با دوزهاي بالا احتمال ايجاد تشنج وجود دارد.

 

بروشور کامل کپسول نرم خوراکی تیموژل را در اینجا ببینید


 


References:


1. PDR for herbal medicine. 3rd ed. Montvale, NJ: Thomson PDR, 2004: 824-825
2. Mills S. Bone K. Principles and practice of phytotherapy. Churchilllivigstone, 2000: 122, 378-384, 563-568
3. Mansour Amin, Enayat Kalantar, Neda Mohammad-Saeid, Behzad Ahsan.Antibacterial effect and physicochemical properties of essential oil of Zataria multiflora Boiss. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine(2010)439-442
4. M. Mahboubi, F.GhazianBidgoli. Antistaphylococcal activity of Zataria multiflora essential oil and its synergy with vancomycin. Phytomedicine 17 (2010) 548–550
5. افضلي حسن و همکاران. بررسي اثرات اسانس رازيانه شيرين(Foeniculum vulgare) و اسانس آويشن شيرازي (Zataria multiflora) روي سرفه حاد. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس.1377
6. افضلي حسن و همکاران. مقايسه اثر كپسول نرم خوراكي توسيوين در درمان سرفه حاد و مقايسه آن با دارونما. پروژه تحقيقاتي شرکت داروسازي باريج اسانس. 1381

آخرين بازنگري:10/05/1391rb