صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

بررسي اثر کرم سوختگي لاژکس در درمان سوختگي درجه II سطحي و مقايسه آن با کرم سيلور سولفاديازين
منبع :
تاریخ :10/06/1388


خلاصه :عفونت محل سوختگي از مهمترين معضلاتي است که مصدوم با آن مواجه مي‌شود. درجه ‌بندي سوختگي بر اساس عمقي از بافت پوست است که دچار نکروز مي‌شود.


بررسي اثر کرم سوختگي لاژکس در درمان سوختگي درجه II سطحي و مقايسه آن با کرم سيلور سولفاديازين


بدوحي نصرت اله (متخصص جراحي عمومي، فلوشيپ سوختگي؛ دانشگاه علوم پزشکي ايران)

کريمي حميد(عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران)

رمضاني فرامرز(پزشک عمومي)


عفونت محل سوختگي از مهمترين معضلاتي است که مصدوم با آن مواجه مي‌شود. درجه ‌بندي سوختگي بر اساس عمقي از بافت پوست است که دچار نکروز مي‌شود. مشخصه اصلي سوختگي درجه II سطحي، ايجاد تاول و تجمع مايع در سطح بين اپيدرم و درم مي‌باشد که معمولاً چندين ساعت پس از سوختگي ايجاد ميشود. در سوختگي عمقي درجه II، لايه‌هاي عمقي درم نيز دچار نکروز ميشود که به دليل از دست رفتن کامل لايه درم با اسکار شديد همراه است.

آلوئه ورا (Aloe vera) در in vitro موجب مهار ترومبوکسان( مهارکننده التيام زخم) (1) و در in vivoموجب پيشرفت التيام شده و در سوختگي درجه II التهاب را کاهش ميدهد.(2) همچنين در in vitro آلوئه ورا در برابر طيف وسيعي از باکتريها از جمله پسودو موناس آئروژينوزا، استرپتوکوک پيوژن و استافيلوکوک آرئوس موثر بوده است.(3و4) يافته هاي متعدد in vitro نشان داده اند که اسانس اسطوخدوس(Lavandula stoechas) داراي اثرات آنتي باکتريال(5) و ضدقارچ است.(6) همچنين تأثير خوبي روي باکتريهاي گرم منفي داشته و تا حدودي سوش‌هاي سودوموناس را پوشش مي‌دهد و به نظر ميرسد داراي اثرات ضد درد، ضد حساسيت و ضدالتهاب باشد.

اسانس شمعداني عطري(Pelargonium roseum)، ضد عفوني کننده ، قابض و يک هموستاتيک است و موجب پيشبرد التيام سريع مي‌شود که آنرا براي درمان جراحات بسيار مفيد مي‌کند. (7) علاوه بر اين Ecoli، استافيلوکوک طلائي و پسودوموناس آئروژينوزا از سوش‌هاي مهمي هستند که ژرانيوم بر عليه آنها مؤثر است.

با توجه به اثرات فوق؛ در يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر تصادفي؛ 111 بيمار مبتلا به سوختگي درجه II سطحي طي مدت 2 هفته روزي 1 بار از کرم سوختگي لاژکس يا کرم سيلور سولفاديازين (SSD) یک درصد استفاده کردند. در هر بيمار پس از دبريدمان دقيق و تميز کردن زخم ناشي از سوختگي با محلول ضدميکروبي مناسب (کلرهگزيدين 0.25 درصد) ؛ با استفاده از اسپاچولاي استريل حدود 5 گرم کرم به ازاي هر 10 سانتي‌متر مربع از مساحت سوختگي روي زخم ماليده شد. سپس زخم با گاز استريل پوشانده و بانداژ گرديد.درمان روزانه يکبار تا بهبود کامل زخم ادامه پيدا کرد. بيماران قبل از شروع درمان، 24 ساعت اول، 48 ساعت اول، هفته اول و دو هفته پس از درمان از نظر درد يا سوزش و خارش مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج اين بررسي؛ تأثير کرم سوختگي لاژکس در کاهش درد يا سوزش در طول زمانهاي مختلف بررسي شده بطور معني‌داري بيشتر از SSD بود. از نظر تأثير روي خارش تفاوت معني‌داري در دو گروه مشاهده نشد. (P>0.1) از بين افراد مورد مطالعه تنها يک نفر (0.9%) در گروه لاژکس عفونت داشت که با ادامه درمان بهبود يافته بود. ميزان خشکي ناحيه زخم در روز دوم پس از درمان در گروه لاژکس به طور معني‌داري کمتر از گروه SSD بود. ميزان بهبودي کامل در دو گروه پس از 7 روز 90.9% و پس از 14 روز به 100% رسيد و تفاوت معني دار آماري بين دو گروه مشاهده نشد. (P=0.52).

مرور مطالعات انجام شده نشان داد که در بررسي 72 بيمار مبتلا به سوختگي با ضخامت نسبي در مقايسه با گروه کنترول که از گاز وازلينه استفاده نمودند، ژل موضعي آلوئه ورا سرعت التيام را به طور قابل توجهي افزايش داده و متوسط زمان التيام در مورد گروه ژل آلوئه 11.89 روز و در مورد گروه کنترول 18.18 روز بوده است . بعد از 14 روز در گروه آلوئه ورا اپي تليزاسيون کامل رخ داده بود.(8) همچنين در يک بررسي روي 18 بيمار سرپايي مبتلا به سوختگي درجهII متوسط تا عميق با طيف درگيري 2 تا 12 درصد از سطح کل بدن؛ پماد آلوئه ورا در مورد محافظت در برابر کلونيزاسيون باکتريال و زمان التيام به اندازه سيلور سولفاديازين(SSD) موثر بوده و متوسط زمان التيام با آلوئه ورا 13روز و در مورد SSD 16.15روز گزارش شد.(3)

محققين نتيجه گرفتند با توجه به عارضه SSD در مهار نسبي اپيتليزاسيون و بجاي گذاشتن لکه‌هاي سياه در ناحيه زخم، داروي لاژکس مي‌تواند ضمن کاهش شدت درد و خشکي در ناحيه سوختگي، در پيشگيري از ايجاد عفونت نيز جايگزين خوبي براي سيلور سولفاديازين باشد.

واژگان کليدي: سوختگي، داروهاي گياهي، کرم لاژکس، کرم سيلور سولفاديازين

اطلاعات بیشتر در مورد لاژکس را در این صفحه ببینیدReferences:1. Zachary LS, Smith DJ Jr, Heggers JP. The role of thromboxane in experimental
inadvertent intra-arterial drug injections. J Hand Surg 12.2 (1987): 240-5.
2. Somboonwong J et al. Therapeutic effects of Aloe vera on cutaneous microcirculation and
wound healing in second degree burn model in rats. J Med Assoc Thai 83.4 (2000): 417-
25.
3. Heck E, Head M, Nowak D. Aloe vera (gel) cream as a topical treatment for outpatient
burns. Burns 7.4 (1981):291-4.
4. Shelton RM. Aloe vera. Its chemical and therapeutic properties. Int J Dermatol 30.10
(1991): 679-83.
5. Dadalioglu I, Evrendilek GA. Chemical compositions and antibacterial effects of essential
oils of Turkish oregano (Origanum minutiflorum), bay laurel (Laurus nobilis), Spanish
lavender (Lavandula stoechas L.), and fennel (Foeniculum vulgare) on common foodborne pathogens. J Agric Food Chem 52(26) (2004):8255-60.
6. Inouye S et al. In-vitro and in-vivo anti-Trichophyton activity of essential oils by vapour
contact. Mycoses 44.3-4 (2001): 99-107.

7. بخردي رضا، خياط کاشاني مريم.کاربردهاي درماني اسانس هاي گياهي. کاشان. انتشارات مرسل. 1385: 80

8. Visuthikosol V et al. Effect of Aloe vera gel to healing of burn wounds: a clinical and
histologic study. J Med Assoc Thai 78.8 (1995): 403-9.