صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

بررسي اثر کرم آنتي فيشر®در درمان علائم شقاق مقعد و مقايسه آن با پماد ليدوکائين
منبع :
تاریخ :17/01/1388


خلاصه :شقاق عبارتست از زخم طولي در نيمه تحتاني کانال مقعد که در اثر پارگي لايه اپي تليال پوشاننده کانال مقعد در ناحيه زير خط دندانه اي(Dentate line) ايجاد ميشود


بررسي اثر کرم آنتي فيشر®در درمان علائم شقاق مقعد و مقايسه آن با پماد ليدوکائين

داودآبادي عبدالحسين (1)، کاشانيان محسن(2) ، بخردي رضا(2)، اکبري حسين(3)

1- متخصص جراحي، استاديار دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان

2- پژوهشگر ؛ واحد تحقيق و توسعه باريج اسانس

3- کارشناس ارشد آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان

شقاق عبارتست از زخم طولي در نيمه تحتاني کانال مقعد که در اثر پارگي لايه اپي تليال پوشاننده کانال مقعد در ناحيه زير خط دندانه اي(Dentate line) ايجاد ميشود. شقاق اکثراً در ناحيه مياني- خلفي مقعد رخ ميدهد. يبوست از علل مهم ايجاد کننده شقاق محسوب ميشود. از علائم مشخصه شقاق، وجود درد در هنگام اجابت مزاج و خونريزي از مقعد بصورت مشاهده خون روشن و تازه روي مدفوع يا دستمال توالت ميباشد. هدف از درمان شقاق؛ برطرف کردن درد، اسپاسم و ايسکمي است که موجب زخم ميشود.

با توجه به اهداف مورد نظر در درمان شقاق مقعد و اثرات عصاره بابونه(Matricaria chamomilla) در کاهش التهاب پوست و غشاي مخاطي وکاهش اسپاسم، همچنين پيشرفت بهبود زخم ها و داشتن اثرات آنتي ميکروبيال(3و2و1) و اثرات قابض و ضد درد گياه دارمازو(Quercus infectoria) و استفاده از آن در درمان التهابات پوستي و به عنوان درمان کمکي در عفونتهاي پوستي(4)؛ بررسي اثرات ترکيب عصاره اين دو گياه در درمان شقاق مقعد مورد توجه قرار گرفت و در يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر تصادفي؛ 58 بيمار مبتلا به شقاق مقعد طي مدت 8 هفته روزي2 بار از کرم آنتي فيشر يا پماد ليدوکائين اچ استفاده کردند. بيماران هر2 هفته يکبار ويزيت و روند درماني پي گيري شد.

آناليز اطلاعات حاصل از اين پژوهش نشان داد که علائم کلي شقاق در گروه مصرف کننده پماد ليدوکائين5/95% و درگروه کرم آنتي فيشر100% کاهش يافته بود اما از نظر آماري بين دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت.(p>0.3) تاثير دو دارو روي ميزان خونريزي، درد هنگام اجابت مزاج، سوزش مقعد، تنسموس و درد دائم از نظر آماري معني دار بود. در گروه پماد ليدوکائين و گروه کرم آنتي فيشر بهبود در ميزان خونريزي به ترتيب 36% و 7/76 درصد(p=0.07)؛ بهبود درد هنگام اجابت مزاج به ترتيب5/4 و 14 درصد(p=0.35)؛ بهبود سوزش مقعد به ترتيب8/65 درصد و 5/57 درصد(p=0.4)؛ بهبود تنسموس به ترتيب1/23درصد و44 % (p=N.S) و بهبودي درد دائم به ترتيب2/38 درصد و 5/56 درصد مشاهده شد و اثربخشي کرم آنتي فيشر نسبت به پماد ليدوکائين در مورد درد دائم معني دار بود. (p=0.009) از نظر عوارض در طول دوره بررسي اختلاف معني دار آماري بين دو گروه وجود نداشت.(p>0.2)

محققين نتيجه گرفتند به طور کلي در درمان شقاق مقعد از نظر اثرات و عوارض بين پماد ليدوکائين و کرم آنتي فيشر تفاوت معني دار آماري وجود ندارد اما با توجه به طبيعي بودن ترکيبات مورد استفاده در کرم آنتي فيشر و امکان توليد آن در داخل کشور بايستي در درمان دارويي شقاق مقعد توجه خاصي به اين فراورده داشت.

واژگان کليدي: شقاق مقعد، داروهاي گياهي، عصاره بابونه، عصاره دامازو، کرم موضعي آنتي فيشربروشور آنتی فیشر را در اینجا بخوانید 

References:

1.Blumenthal M, Goldberg A, Brinckmann J (eds). Herbal Medicine: Expanded Commission E Monographs. Austin, TX: Integrative Medicine Communications,2000.

2. Aertgeerts P, Albring M, Klaschka F et al. Comparative testing of Kamillosan cream and steroidal (0.25% hydrocortisone, 0.75% fluocortin butyl ester) and non-steroidal (5% bufexamac) dermatologic agents in maintenance therapy of eczematous diseases. Z Hautkr 60.3 (1985): 270-7.

3. British Herbal Medicine Association Scientific Committee. British Herbal Pharmacopoeia. Lane House, Cowling, UK: BHMA, 1983.

4. PDR for herbal medicine. 3rd ed. Montvale, NJ: Thomson PDR, 2004: 599, 729