صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

بررسي تأثير لوسيون مايكودرم® بر روي عفونت قارچي تينه آورسيكالر و مقايسه آن با لوسيون كلوتريمازول
منبع : واحد تحقیق و توسعه
تاریخ :07/08/1386


خلاصه :-


بررسي تأثير لوسيون مايكودرم®

بر روي عفونت قارچي تينه آورسيكالر و مقايسه آن با لوسيون كلوتريمازول

نويسندگان: دكتر پروين منصوري(1)، دكتر عليرضا خسروي(1) ، دكتر هلن حكمت(2)، دكتر محسن كاشانيان(2)، دكتر مهدي دارابي(2)، دكتر رضا بخردي(2) ، حسين اكبري(3)، منصور بيات(2)

1ـ عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

2ـ واحد تحقيق و توسعه شركت باريج داروسازي باريج اسانس

3ـ عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

چكيده:

سابقه و هدف:

 عفونتهاي قارچي پوست از علل شايع عفونتهاي پوستي محسوب مي‌شوند. كه از اين ميان تينه آورسيكالر از شايعترين عفونتها مي باشد. هدف از انجام اين پژوهش تعيين اثر لوسيون مايكودرم بر روي عفونتهاي قارچي تينه آورسيكالر و مقايسه آن با لوسيون كلوتريمازول مي باشد.

روش كار:

 اين پژوهش يك مطالعه تجربي از نوع كارآزمائي باليني دوسوكور تصادفي شده و كنترل با داروي كلوتريمازول مي باشد . در اين طرح بيماران پس از معاينه و تشخيص عفونت مالاسزيافورفور به روش ميكروسكوپ مستقيم و لامپ وود مطالعه شدند سپس 60 بيمار وارد شده در طرح به روش تصادفي در 2 گروه درماني قرار گرفته و به يك گروه لوسيون مايكودرم و به گروه ديگر لوسيون كلوتريمازول داده شده و بعد از 2 هفته مورد معاينه باليني و آزمايشگاهي قرار گرفتند همچنين 2 هفته پس از قطع درمان بيماران مورد معاينه باليني و آزمايشگاهي قرار گرفته تا ميزان عود بيماري مورد بررسي قرار گيرد. سپس اطلاعات جمع آوري شده در پايان مطالعه توسط نرم‌افزار آماري SPSS مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت.

يافته‌ها:

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه در پايان هفته دوم در گروه كلوتريمازول 5/60% بهبودي و در گروه مايكودرم 4/77% بهبودي نشان مي داد كه بين وضعيت بهبودي در دو گروه تفاوت معني‌داري مشاهده نشد. (P.v = 0.12) همچنين نتايج آزمايشگاهي نشان داد كه لوسيون كلوتريمازول2 هفته بعد از درمان 69% بهبودي و در گروه مايكودرم 1/87% بهبودي حاصل كرده كه تفاوت آنها معني دار مي باشد. (P.v = 0.05)

نتيجه گيري:

با توجه به عدم تفاوت معني دار در دو روش درماني لوسيون مايكودرم به عنوان يك روش درماني عفونت قارچي تينه آورسيكالر شناخته مي شود.

واژگان كليدي:

 تينه آورسيكالر، مايكودرم، كلوتريمازول، عفونت قارچي.