صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

بررسی اثر ضدميکروبی اسانس های ميخک ، ژرانيوم و لاواند روی سويه های مقاوم به داروی پسودوموناس آئروجينوزا(P.aeruginosa)
منبع : واحد تحقیق و توسعه
تاریخ :07/08/1386


خلاصه :-


بررسی اثر ضدميکروبی اسانس های ميخک ، ژرانيوم و لاواند روی سويه های مقاوم به داروی پسودوموناس آئروجينوزا(P.aeruginosa)

محدثه محبوبی*1 ، فرشته شاهچراغی2، محمد مهدی فيض آبادی3

1*-بخش ميکروب شناسی شرکت داروسازی باريج اسانس

2-بخش ميکروب شناسی انيستوپاستور ايران

3-بخش ميکروب شناسی ، گروه علوم پزشکی دانشگاه تهران

مقدمه واهداف :

 پسودوموناس آئروجينوزا مهمترين معضل عفونی در بخش بيماران سوختگی است که ميزان مرگ ومير ناشی از آن بالا وحدود 50 % می باشد . اثر باکتر کشی بعضی از اسانس های گياهی روی سويه ها ی مقاوم به داروی پسودوموناس آئروجينوزا بررسی شده است.مواد وروش ها : اسانس های گياهی با استفاده از روش اسانس گيری با آب مقطر استخراج گرديد. پتانسيل ضد ميکروبی اسانس های گياهی ميخک ، ژرانيوم ، لاواند روی سويه های مقاوم به داروی پسودوموناس آئروجينوزا با استفاده از روش ديسک ديفيوژن و ماکروبراث دايلوشن در شرايط آزمايشگاه بررسی شده است.

نتايج:

اجزای اصلی ميخک ،لاواند و ژرانيوم به ترتيب اوژنول(80-90%)،1و8-سينئول (13%) و سيترونلول (45%) می باشد.موثرترين اسانس عليه پسودوموناس آئروجينوزا ، اسانس ميخک می باشد و ترکيبی از اسانس های ميخک و لاواند وژرانيوم در نسبت 3:1:1 اثر مهاری قوی تری دارد.

بحث و بررسی :

استفاده از اسانس های لاواند و ميخک به عنوان داروهای گياهی ممکن است جايگزين انتخاب مناسبی جهت درمان بيماری های عفونی ايجاد شده توسط باکتری های گرم منفی نظير پسودوموناس آئروجينوزا باشد .مطالعات حيوانی بيشتری لازم است تا يافته های ما را تائيد نمايد.

واژگان کليدی:

پسودوموناس آئروجينوزا،ميخک،ژرانيوم،لاواند،اسانس های گياهی،فعاليت ضد ميکروبی