صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

بررسي عوارض ناشي از مصرف کرم گیاهی لکـورکس® در درمان واژینیت و مقایسۀ آن با پلاسبـو
منبع : واحد تحقیق و توسعه
تاریخ :07/08/1386


خلاصه :-


بررسي عوارض ناشي از مصرف کرم گیاهی لکـورکس®در درمان واژینیت و مقایسۀ آن با پلاسبـو

خلاصه مقاله:

نویسندگان: دکتر آرش جبارزادهà(1)، دکتر محسن کاشانیان(1)، مهندس حسین اکبری(2)، دکتر عبدالحمید رضائی(1)

1ـ شرکت داروسازی باریج‌اسانس

2ـ دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سابقه و هدف:

 واژینیت (التهاب مخاط واژن) از شایعترین علل مراجعۀ خانم‌ها جهت دریافت خدمات پزشکی می‌باشد؛ به طوریکه میزان این مراجعات بالغ بر 10 میلیون نفر در سال می‌باشد. انواع شایع عفونتهای واژن شامل واژینوز باکتریال، ولو واژینیت کاندیدائی و تریکومونیازیس می‌باشد. با توجه به اثرات رضایت‌بخش کرم واژینال لکورکس®در درمان واژینیت این مطالعه به منظور بررسی عوارض کرم لکورکس®در مبتلایان به واژینیت در مقایسه با پلاسبو طرح‌ریزی شده است، تا در صورتیکه عوارض آن تفاوت چندان با پلاسبو نداشته باشد این دارو به عنوان یک درمان رایج برای واژینیت‌ها بکار ‌رود.

مواد و روشها:

 اين مطالعه به صورت کارآزمائی بالینی تصادفی شده دوسوکور بر روی زنان مبتلا به واژینیت مراجعه‌ کننده به کلینیک مامائی شهر تهران سال 1384 صورت گرفت. بیماران پس از مراجعه به درمانگاه توسط ماما معاینۀ بالینی شده، در صورتیکه تشخیص واژینیت داده می‌شد، در صورت رضایت برای شرکت در طرح بصورت تصادفی در دو گروه درمانی که یکی کرم پلاسبو و دیگری کرم واژینال لکورکس®شرکت داروسازی باریج‌اسانس می‌باشد، قرار گرفتند. زمان شروع عوارض در دقیقۀ اول، دقیقۀ 15، دقیقۀ 60، 12 ساعت اول، 12 تا 24 ساعت اول، روز دوم تا روز هفتم ارزیابی به عمل آمده، جداول فراوانی و شاخص‌های آماری عوارض در زمانهای مختلف محاسبه و مقایسه آماری با آزمونهای کای‌اسکوئر، دقیق فیشر، مک‌نمار و آزمون t مستقل و زوج شده صورت گرفت.

یافته‌ها:

 در این مطالعه 53 بیمار مبتلا به عفونت واژن وارد شدند که یک بیمار در گروه لکورکس®در این میان 27 نفر در گروه لکورکس®و 25 نفر در گروه پلاسبو قرار داشتند.

دو گروه از نظر سن، شغل، سالهای ازدواج، تعداد زایمان و دفعات نزدیکی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (2/0PV>). در گروه درمانی لکورکس در دقیقه‌های 5، 15، 60، 12 ساعت، 24 ساعت به ترتیب 4/7، 4/7، 4/7، 7/3 و 7/3 عوارض نسبتاً شدید و غیرقابل تحمل دیده شد. در گروه پلاسبو این اعداد به ترتیب 28، 24، 0، 0 بوده است. میانگین نمرۀ شدت درد در زمانهای مختلف در گروه لکورکس 26/0، 3/0، 22/0، 074/0، 074/0 و در گروه پلاسبو 44/0، 32/0، 08/0، 0 و 0 بوده است. تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از نظر کلیۀ عوارض اعم از خارش، سوزش، درد و خونریزی در زمانهای مختلف مشاهده نشد (4/0 PV>).

نتیجه‌گیری:

 با توجه به وجود عوارض کمی که هم در گروه لکورکس و هم در گروه پلاسبو دیده شد و عدم تفاوت معنی‌دار بین بروز حوادث جانبی در گروه درمانی لکورکس و پلاسبو می‌توان علت آن را عموماً به محیط مخاطی واژن، وجود زخم در آن ناحیه و تحریک پوستی دانست و داروی لکورکس به عنوان داروئی برای درمان اختصاصی واژینیت با عوارض نسبتاً پائین دانست. با مروری بر مطالعات انجام شده داروهای مشابه نیز از عوارض نسبتاً پائینی برخوردار بوده‌اند.

واژگان کلیدی:

 واژینیت، لکورکس، کرم گیاهی، کاندیدیا، تریکومونا.