صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

مقايسة تأثير لوسيون گالبانوم با غلظت‌های مختلف با محلول کليندامايسين 2/1% بر روی درمان علائم آکنه ولگاريس
منبع : واحد تحقیق و توسعه
تاریخ :07/08/1386


خلاصه :-


مقايسة تأثير لوسيون گالبانوم با غلظت‌های مختلف با محلول کليندامايسين 2/1% بر روی درمان علائم آکنه ولگاريس

دکتر رضوان طلائی(1)، دکتر محسن کاشانيانà(2)، مهندس حسين اکبری(1)، دکتر مهدی دارابی(2)، دکتر رضا بخردی(2)، دکتر آرش جبارزاده(2)

1ـ دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2ـ واحد تحقيق و توسعة شرکت داروسازی باریج‌اسانس

خلاصه:

سابقه و هدف: آکنه اختلال مزمن و چند فاکتوری غدد پيلوسباسه پوست است که در بيش از 80% موارد در دوران بلوغ رخ می‌دهد. با توجه به نقش مهمی که آنتی‌بيوتيک‌ها در درمان آکنه دارند، استفاده از اسانس لاواند و باريجه به عنوان آنتی‌بيوتيک‌های گياهی در اين زمينه مطرح می‌باشند. مطالعه حاضر جهت بررسی اثر 3 نوع غلظت از ترکيب اسانس‌های لاواند و باريج (به نام گالبانوم) در درمان آکنه در مقايسه با محلول کلينداماسين 2/1% انجام شده است.

روش کار:

اين مطالعه به صورت کارآزمايي بالينی دوسوکور تصادفی با استفاده از 3 نوع محلول گالبانوم و محلول کليندامايسين 2/1% در چهار گروه انجام شد.

137 بيمار مبتلا به آکنه که در سال 1379 به مرکز پزشکی جامعه‌نگر کاشان مراجعه کرده و دارای معيارهای ورود به طرح بودند به صورت تصادفی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفتند.

بيماران گروه A از لوسيون کليندامايسين 2/1%، گروه B از لوسيون گالبانوم با 5% اسانس لاواند و باريجه، گروه C از لوسيون گالبانوم با 5/2% اسانس لاواند و باريجه و گروه D از لوسيون گالبانوم با 5/1% اسانس لاواند و باريجه به ميزان روزانه 4 بار و به مدت 3 هفته استفاده کردند. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون‌های t و کای دو و من‌ويتني‌يو برای مقايسه اثرات گروه‌ها استفاده گرديد.

يافته‌ها:

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که لوسيون گالبانوم حاوی 5/2% اسانس لاواند و 5/2% اسانس باريجه در کاهش علائم التهابی آکنه نسبت به بقيه داروها مؤثر بوده است، به طوری‌که ميزان بهبودی حاصل از اين لوسيون در مقايسه با ساير لوسيون‌ها و (شامل لوسيون کليندامايسين) از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نشان داده است (8%>P). درصد کاهش درجه بيماری در مرحلة اول برای محلول کليندامايسين 8/27% و برای لوسيون گالبانوم 5/2% برابر 8/36% درصد بوده است در مرحلة دوم و سوم مطالعه نيز بيشترين ميزان بهبودی مربوط به گالبانوم 5/2% با 2/50% و 63% که اين عدد در مرحلة چهارم درمان 2/64% رسيد.

نتجه‌گيری:

با توجه به نتايج به‌دست آمده از اين مطالعه می‌توان از لوسيون گالبانوم حاوی 5/2% اسانس لاواند و 5/2% اسانس باريجه جهت درمان آکنه توصيه کرد.

واژگان کليدی:

 آکنه، گالبانوم، باريجه، لاواند.