صفحه اصلی > بایگانی مقالات علمی > نمایش مقالات > 

ارسال به دیگران | نسخه قابل چاپ | بايگانی مقالات

مقايسه اثر لوسيون‌هاي موضعي حاوي اسانس نعنا، اسانس‌هاي نعنا و كرفس (لوسيون موضعي C.M) و پلاسبو در كاهش درد وستئوآرتريت زانو
منبع : واحد تحقیق و توسعه
تاریخ :07/08/1386


خلاصه :-


مقايسه اثر لوسيون‌هاي موضعي حاوي اسانس نعنا، اسانس‌هاي نعنا و كرفس
(لوسيون موضعي
C.M) و پلاسبو در كاهش درد اوستئوآرتريت زانو

دكترمحمد فرخاني(1)، دكترمحسن كاشانيانà(2)، دكتر مهدي دارابي(2)، دكتر رضا بخردي(2)، حسين اكبری(3)

1ـ متخصص اورتوپدي، استاديار دانشگاه علوم پزشكي كاشان

2ـ واحد تحقيق و توسعه شركت داروسازي باريج اسانس

3ـ عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كاشان

خلاصه:

سابقه و هدف:

 اوستئوآرتريت (OA) شايعترين بيماري مفصلي در سراسر جهان است. در كشورهاي غربي شواهد راديوگرافيك OA در اكثريت افراد تا 65 سال و در حدود 80 درصد از افراد مسن‌تر از 75 سال ديده مي‌شود. تقريباً 11 درصد از افراد مسن‌تر از 64 سال مبتلا به OA علامتدار زانو هستند. درمان OA شامل روش‌هاي غيرداروئي، ‌داروئي و جراحي است. اين بيماري از نظر پزشكي و اقتصادي به يك مشكل جدي تبديل شده است. لذا اين مطالعه به منظور مقايسه اثر لوسيون‌هاي موضعي حاوي اسانس نعنا، اسانس‌هاي نعنا ـ كرفس (لوسيون موضعي C.M) و پلاسبو در كاهش درد اوستئوآرتريت زانو صورت گرفت،

مواد و روش‌ها:

 اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني دو سو بيخبر، راندوم با كنترل پلاسبو در 102 بيمار مبتلا به اوستئوآرتريت تأييد شده زانو با معاينه فيزيكي و شواهد راديوگرافيك مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي كاشان تأثير 2 نوع لوسيون گياهي يكي حاوي اسانس نعنا و ديگري حاوي اسانس نعنا ـ كرفس (لوسيون موضعي C.M) در كاهش درد اوستئوآرتريت زانو مورد بررسي قرار گرفت. پس از جلب رضايت بيماران، براي هر بيمار پرسشنامه‌اي تكميل و بيماران به صورت تصادفي در سه گروه : گروه لوسيون نعنا (33 نفر)، گروه لوسيون نعنا – كرفس (32نفر) و گروه پلاسبو (37نفر) قرار گرفتند و به هر گروه بصورت دوسوبيخبر يك ويال دارو با كد مشخص و با دوز 4 بار در روز بصورت موضعي تجويز و بيماران 1، 2، 3 و 4 هفته بعد از شروع درمان مجدداً معاينه و شدت درد در وضعيت‌هاي راه رفتن روي سطح صاف، بالارفتن از پله،‌ پايين آمدن از پله، خوابيدن، نشستن و بالا رفتن از سراشيبي ارزيابي و اطلاعات بدست آمده با آزمونهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌ها:

 بر اساس نتايج اين مطالعه گروه‌های مورد مطالعه از نظر فاکتورهايي مانند: سن، وزن، مدت ابتلا و نيز وضعيت بالينی تندرنس موضعی ناحيه زانو کريپتاسيون هنگام حرکت، خشکی صبحگاهی و دفورمتی زانو تفاوت معنی‌داری از نظر آماری مشاهده نشد (P>0.2). 2 و 4 هفته بعد از درمان در گروه‌های درمانی لوسيون نعنا و لوسيون نعنا ـ كرفس (لوسيون موضعي C.M) در كاهش شدت درد هنگام راه رفتن روي سطح صاف تفاوت معني‌داري نسبت به پلاسبو مشاهده شد(P<0.01). 4 هفته بعد از درمان هر دو لوسيون شدت درد را هنگام بالا رفتن از پله نسبت به پلاسبو به طور معني‌داري كاهش دادند(P=0.000). همچنين 2 هفته بعد از شروع درمان شدت درد هنگام خوابيدن در گروه لوسيون نعنا ـ كرفس نسبت به پلاسبو و نسبت به گروه لوسيون نعنا به طور معني‌داري كاهش يافت(P<0.01).

نتيجه‌گيری:

 با توجه به نتايج فوق لوسيون نعنا ـ كرفس (لوسيون موضعي C.M) و با توجه به سهل‌الوصول بودن مادة اولية اين دارو و مصرف خوراکی آن در خانواده‌ها اين دارو می‌تواند بعنوان يك داروي موضعي ضد درد گياهي جايگزين داروهاي سنتتيك گردد.

كلمات كليدي:

 اوستئوآرتريت ـ گياه درماني؛ نعنا ـ اثر درماني؛كرفس ـ اثر درماني؛ضد درد گياهي؛ لوسيون موضعي C.M.