صفحه اصلی > تحقیق و توسعه > گروه توسعه و هماهنگی متون علمی > 

گروه توسعه و هماهنگی متون علمی


مقدمه:

رسالت و جايگاه شركت داروسازي باريج اسانس به عنوان يك شركت دانش بنيان در ايجاد، تقويت و ارتقاء سطح آگاهي جامعه در زمينه داروهاي گياهي و نيز افزايش كيفي و كمي سطح پژوهش ايجاب مي كند تا با تعيين برنامه و چارچوب مشخص در زمينه امور مربوط به اطلاعات علمي قابل انتشار بصورت چاپي، الكترونيك و مجازي از قبيل مجله، مقالات علمي آموزشي، اطلاعات علمي فرم تقاضاي توليد، بروشور و اقلام بسته بندي محصولات، كتب تاليف و ترجمه، پاسخ گويي به سوالات علمي مشتريان و نظاير آنها، بر اساس اهداف كوتاه مدت و دراز مدت نسبت به سازماندهي و ساماندهي تهيه و انتشار منظم موارد مورد اشاره اهتمام ورزد لذا " بخش توسعه و هماهنگی متون علمی " تاسيس گردیده است.


رسالت :

ایجاد ، تقویت و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه داروهای گیاهی
افزایش کیفی و کمی سطح پژوهش


شرح وظایف و اختیارات:

تعیین برنامه و چارچوب مشخص در زمینه امور مربوط به اطلاعات علمی قابل انتشار
سازماندهی و ساماندهی تهیه و انتشار منظم اطلاعات علمی به صورت چاپی ، الکترونیک و مجازی از قبیل :
     1-مجله علمی پژوهشی باریج اسانس
     2-مقالات علمی- تحقيقاتي و علمي- آموزشی
     3-اطلاعات علمی فرم تقاضای تولید محصولات بهداشتي- آرايشي و دارويي انساني طب جديد
     4-بروشور و اقلام بسته بندی محصولات بهداشتي- آرايشي و دارويي انساني طب جديد
     5-کتب تالیف/ترجمه/ گردآوري
پاسخ گویی به سئوالات علمی مشتریان
مشاور علمی واحد تحقیق وتوسعه باریج اسانس در تحقیقات بالینی


اعضا:

دكتر رضا بخردي، دكتراي حرفه اي پزشكي