صفحه اصلی > آزمایشگاه همکار اداره استاندارد > 

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025• با عنایت برالطاف حق تعالی، تلاش و همت نیروهای متخصص و تجهیزات کارآمد و به روز، برگ زرین دیگری از افتخارات شرکت باریج اسانس ورق خورد واین باراین شرکت توانست گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی خودرا از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025 اخذ نموده و گام موثردیگری در اعتلای صنعت داروسازی کشور بردارد.


• درحال حاضر این شرکت صلاحیت انجام خدمات آزمون مطابق دامنه کاربردی  را با 15 موضوع داراست و جهت رفاه حال شما مشتریان عزیز مطابق آنها اقدام به اخذ سفارشات، انجام خدمات آزمون و صدور گواهینامه در حیطه دامنه کاربرد مطابق گواهینامه تایید صلاحیت به شماره NACI/Lab/331 می نماید.

دانلود گواهی نامه هاگواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی باریج اسانس براساس الزامات استاندارد ISIRI-ISO/IEC 17025