صفحه اصلی > تحقیق و توسعه > گروه باليني شرکت باریج اسانس > 

 

گروه تحقيقات باليني شرکت داروسازی باریج اسانس

 


مطالعه يا كارآزمايي باليني (Clinical Trial) مطالعه اي است كه افراد تحت بررسي را بيماران تشكيل  مي دهند. در كشور آمريكا تقريباً 10% از داروهايي كه وارد بررسي هاي باليني مي شوند نهايتاً اجازه فروش مي گيرند. طراحي و اجراي يك مطالعه باليني خوب مستلزم همكاري يك پزشك محقق يا يك فارماكولوژيست باليني با يك متخصص آمار و تعداد زيادي از متخصصين ديگر مي باشد. هدف اصلي هر كارآزمايي باليني؛ ارزيابي يك درمان جديد براي بيماري و يا يافتن روشهاي مناسب براي پيشگيري از عوارض يك بيماري مثل مرگ يا ناتواني جسمي است.


بطور كلي مهمترين اهداف انجام مطالعات كارآزمايي باليني عبارتند از:


1-  ايجاد ارتباط منطقي بين تحقيقات آزمايشگاهي و بالين بيماران،
2-  تعيين ميزان اثربخشي مداخلات در دست انجام
3-  تسهيل در انجام مداخلاتي كه به نظر موفقيت آميز بوده اند


هدف محققين در كارآزمايي هاي باليني؛ آزمايش روش هاي درمان بر روي افراد تحت مطالعه و مشاهده اثرات آن است و با استفاده از روش هاي مختلف نظير توزيع تصادفي و يا كور بودن روش هاي مطالعه سعي ميشود تا اثرات احتمالي تورش ( سوگرايي) در نتايج مطالعه حذف و يا به حداقل ممكن برسد.


يك تعريف جامع از مطالعه باليني عبارتست از:


هرگونه پژوهش برروي انسانها كه به منظور كشف يا تائيد اثرات باليني، دارويي و يا اثرات فارماكوديناميكي يك فراورده تحقيقاتي و يا به منظور شناسايي هرگونه واكنش نامطلوب يك فراورده تحقيقاتي و يا مطالعه جذب، توزيع، متابوليسم و دفع يك فراورده تحقيقاتي با هدف اثبات بي خطري يا تاثير آن صورت مي گيرد.


كارآزمايي باليني مطلوب (Good Clinical Practice) عبارتست از: استاندارد بين المللي طراحي، اجراي اصولي، پايش و بازرسي، ثبت داده ها، آناليز و گزارش دهي مطالعات باليني.


مراحل مختلف براي طراحي يك مطالعه باليني عبارتند از:


1-انتخاب بيماران
2-تعيين تعداد بيماران مورد نياز
3-توزيع تصادفي بيماران در گروه هاي مورد مطالعه
4-كوركردن مطالعه
5-تعيين معيارهاي ورود و خروج
6-اندازه گيري متغيرهاي پايه
7-ارزيابي پاسخ بيمار
8-معيارهاي اصلي پاسخ بيمار
9-عوارض جانبي مشاهده شده در طول مطالعه
10-تهيه گزارش


مهمترين انواع مطالعات باليني بر حسب نوع انجام مطالعه عبارتند از:


Longitudinal studies: در اين نوع مطالعه يك فرايند در طول زمان مورد مطالعه قرار مي گيرد مثالهاي اين مورد، مطالعات كوهورت (Cohort study) و مطالعات نمونه- شاهد ( Case - Control)هستند.


Cross- sectional studies: در اين نوع مطالعات يك مقطع زماني مورد بررسي قرار مي گيرد و بيشتر در مورد مطالعه توصيفي بر روي بيماري ها استفاده ميشود.


با توجه به استقبال از داروهاي گياهي براي پيشگيري و درمان، انجام كارآزمايي هاي باليني به منظور حصول اطمينان از اثر بخشي و ايمني مصرف در اولويت دستور كار گروه تحقيقات باليني قرار دارد تا داروهايي موثر و بي عارضه يا با كمترين عارضه به بازار دارويي كشور عرضه گردد.


در همين راستا پژوهش هاي زيادي انجام و مقالات آنها در مجلات داخلي و خارجي چاپ شده است.


اهداف پژوهشی


مدیریت کارآزمایی های بالینی به منظور تهیه و تولید داروهای گیاهی
آموزش رشته های درمانی مرتبط با گیاهان دارویی
توسعه گیاه درمانی


اعضا


دكتر رضا بخردي، دكتراي حرفه اي پزشكي/ مشاور تحقيق و توسعه در تحقيقات باليني

خانم دکتر مریم نیکزاد
خانم مهناز محلوجی

مقالات


1- Moslemi L., Bekhradi R., Galini Moghaddam T. Gholamitabar Tabari M. Comparative effect of fennel extract on the intensity of primary dysmenorrhea. Afr. J. Pharm. Pharmacol. Vol. 6(24), 2012: 1770-1773


2- Katayon Vakilian, Mahtab Atarha, Reza Bekhradi, Reza Chaman. Healing advantages of lavender essential oil during episiotomy recovery: A clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice 17 (2011) 50e53


3- Mahin Moeini, Maryam Khadibi, Reza Bekhradi, Seyed Ahmad Mahmoudian, Fatemeh Nazari. Effect of aromatherapy on the quality of sleep in ischemic heart disease patients hospitalized in intensive care units of heart hospitals of the Isfahan University of Medical Sciences. IJNMR 2010; 15(4): 234-239


4- لیلا امیري فراهانی، طوبی حیدري ، نسرین روزبهانی، مهتاب عطارها ، نعیمه اکبري ترکستانی، رضا بخردي ، ویدا سیانکی. تاثیر رایحه درمانی بر شدت درد دیسمنوره اولیه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك. سال15 ، شماره 4 (شماره پیاپی63 ) ، شهریور 1391،9-1
 

5- ليلا مسلمي، آذر آقامحمدي، رضا بخردي، ماندانا زعفري. مقايسه عصاره رازيانه و ويتامين E بر شدت ديسمنوره اوليه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 21 شماره 88 اردیبهشت 1391 ص115-111
 

6- بحريني ساينا، ناجي سيدعلي، مناني رضا، بخردي رضا. تاثير ماساژ رايحه درماني بر شدت خستگي زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) پاييز 1390; 18(3)(مسلسل 61):172-178.
 

7- ماندانا ميرمحمد علي، شهناز گليان تهراني، انوشيروان كاظم نژاد، فاطمه سادات حسيني بهارانچي، باقر مينايي، رضا بخردي، زيبا رئيسي دهكردي. مقايسه تأثير ماساژ با روغن آفتاب گردان و روغن كنجد بر مدت گريه و خواب شيرخواران: كارآزمايي باليني تصادفي. مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) دوره17 ، شماره3،1390 ،90-80
 

8- ساينا بحريني، سيد علي ناجي، رضا مناني، رضا بخردي. تاثير ماساژ درماني بر کيفيت خواب زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس عضو انجمن ام اس اصفهان. فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هشتم، شماره چهارم، زمستان 1389، 203-197
 

9- مهتاب عطارها، كتايون وكيليان، نسرين روزبهاني، رضا بخردي. تاثير ماساژ پرينه با اسانس اسطوخودوس بر تعداد اپي زياتومي و پارگي پرينه. مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل، دوره11، شماره4، مهر- آبان 1388، 30-25
 

10- كتايون وكيليان، مهتاب عطارها، رضا بخردي، فريبا قبله، زهرا حاتمي، ابوالفضل سراج. تاثير اسانس لاوندر(اسطوخودوس) در مراقبت از زخم اپي زياتومي پس از زايمان. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دوره10، شماره3، پائيز 1387، 69-63
 

11- عليرضا شريف، محسن كاشانيان، رضا بخردي، مهدي دارابي، حسين اكبري، بررسي تاثير كپسول نرم مرزه( Lomex) در درمان اسهال نوع 1. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. دوره 11 ، شماره 1 ، 1383. 41-37
 فایل کامل رزومه گروه تحقیقات بالینی شرکت داروسازی باریج اسانس را از اینجا بردارید