گروه میکروبیولوژی

میکروبیولوژی دانش مطالعه موجودات بسیار کوچکی است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نمی‏‎باشند. کنترل و ریشه‏کنی بیماریهای عفونی، همچنان بعنوان مهمترین هدف میکروبیولوژیستها باقی مانده است. امروزه به جرات می‏توان گفت که قدرت میکروبیولوژی در سود رسانی به سلامت انسانها و جانوران و زندگی در اوج خود قرار گرفته است. با ظهور داروهای شیمیایی و بیولوژیک، نقش و اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سلامت بشر، در معرض فراموشی قرار گرفت. امّا با گذشت زمان، استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل‌توجهی روبرو شد.

با توجه به اهمیت زور‏افزون توصیه استفاده از گیاهان دارویی و جایگزینی تدریجی داروهای شیمیایی بوسیله آنها و ظهور سویه‏های میکروبی مقاوم به دارو و عدم اثربخشی آنتی بیوتیکهای شیمیایی جهت مبارزه با این سویه‏ها تحقیق در زمینه جایگزینی مواد شیمیایی با گیاهانی با اثر ضدمیکروبی بیشتر در دستور کار این واحد قرار دارد.

گیاهان دارویی بهترین منبع برای استخراج انواع داروها می باشند. داروهای گیاهی از زمانهای بسیار دور، اساس درمان بیماریها را تشکیل داده‏اند. اگرچه طی یک قرن گذشته تولید و استفاده از داروهای شیمیایی گسترش یافته است. اما هنوز از گیاهان دارویی در اشکال مختلف دارویی استفاده می‏شود.

اسانسها و عصاره های گیاهی دارای طیف وسیعی از فعالیتهای فارماکولوژی نظیر خواص ضدالتهابی، ضداسپاسمی، خلط آوری، ادرار آوری، صفرا‏آوری، بادشکنی و خواص ضدعفونی کنندگی می‏باشند. به غیر از این موارد کشف گیاهان جدید و دسترسی به کاربردهای نوین به عنوان داروهای کمکی در درمانهای شیمیایی بار دیگر توجه محققان را به پژوهش بیشتر، در زمینه گیاهان دارویی برانگیخته است.

اهداف پژوهشی این گروه عبارت است از:

ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانسها و عصاره ها و مواد موثر گیاهی بر علیه میکروارگانیسم‏های مختلف (باکتری، قارچ و مخمر)

ارزیابی کارایی گیاهان دارویی در شکل فرمول نهایی در مدل‏های حیوانی عفونی

بررسی میزان اثر اسانسها و عصاره های گیاهی بر کارایی آنتی بیوتیکها در سویه های مقاوم به دارو

به کارگیری اسانس و عصاره و مواد موثره گیاهان انحصاری ایران جهت تولید آنتی بیوتیک جدید در درمان بیماریهای عفونی

بررسی خواص آنتی اکسیدانی اسانسها و عصاره‏های گیاهی

کلونینگ و بیان ژن

کنترل میکروبی فرآورده‏های آرایشی – بهداشتی، دارویی

تست مبارزه‌ای جهت ارزیابی کارایی ماده محافظ ضدمیکروبی در فرآورده‏های دارویی

آزمون شمارش میکروبی باکتری‏های گرم منفی مقاوم به صفرا

آزمون شمارش میکروبی مخمر کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans)

آزمون میکروبی شناسایی گونه‏های کلستریدیوم (Clostridium sp)

آزمون میکروبی شناسایی باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli)

آزمون شمارش کلی قارچ و مخمر

آزمون میکروبی شناسایی سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa)

آزمون میکروبی شناسایی باکتری سالمونلا (Salmonella)

آزمون میکروبی شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus)

سایر امور محوله در رابطه با میکروبیولوژی گیاهان دارویی

بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در کلیه مراحل پژوهشی در جهت توسعه

اعضای گروه پژوهشی:

محدثه محبوبی- رئیس بخش تحقیقات میکروبیولوژی (دکترای میکروبیولوژی)
نسترن کاظم‏پور-کارشناس (لیسانس میکروبیولوژی)
مریم معمار کرمانی- کارشناس (لیسانس میکروبیولوژی)
الهه مهدیزاده-کارشناس (فوق لیسانس میکروبیولوژی)
رضوان حیدری تبار-کارشناس (فوق لیسانس میکروبیولوژی)
سید مصطفی میر ابوالقاسمی- تکنسین (دیپلم)

عضویت :

عضو شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی
عضو انجمن میکروب شناسی ایران

عناوین مقالات:

 1. Mahboubi M, Feizabadi MM, Safara M. Antifungal activity of essential oil from Zataria multiflora, Rosmarinus officinalis, Lavandula stoechas, Artemisia sieberi Besser and Pelargonium graveolens against clinical isolates of Candida albicans. PHCOG Mag 2008; 15 (Suppl): 15S- 18S.
 2. Mahboubi M, Mohammadi-Yeganeh S, Bokaee S, Dehdashti H, Feizabadi MM. Antimicrobial activity of essential oil from Olieveria decumbens and its synergy with vancomycin against Staphylococcus aureus. Herba Polonica 2007; 53(4): 69-76.
 3. Mahboubi M, Feizabadi MM. Antifungal activity of essential oil from Olieveria decumbens Vent and its synergy with amphotricin B. International Journal of Essential Oil Therapeutics (IJEOT) 2008; 2: 26-28.
 4. Mahboubi M, Feizabadi MM, Haghi G, Hosseini H. Antimicrobial activity and Chemical composition of essential oil from Oliveria decumbens Vent. Iranian Journal of medicinal and aromatic plants 2008; 24 (1): 56- 65.
 5. Mahboubi M, Haghi G. Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology 2008; 195(2): 325-27.
 6. Mahboubi M, Akbari M, Haghi G, Kazempour N. Antimicrobial activity of Respitol-B contains menthol and eucalyptus oil compared with mentofin, menthol, eucalyptus oil. Iranian Journal of medical Microbiology 2007; 1(1): 39- 46.
 7. Mahboubi M, Shahcheraghi F, Feizabadi MM. Bactericidal effects of essential oils from clove, lavender and geranium on multi-drug resistant isolates of Pseudomonas aeruginosa. Iranian Journal of Biotechnology 2006; 4(2): 137- 40.
 8. Mahboubi M, Farzin N. Antimicrobial Activity of Artemisia sieberi Essential Oil from central of Iran. Iranian Journal of Microbiology 2009, 1(2): 43-48.
 9. Mahboubi M, Feizabadi MM. The antimicrobial activity of Thyme, sweet marjoram, savory and eucalyptus oils on Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger and Aspergillus flavus. J. Herbal Medicine 2009, 8 (30):36-43.
 10. Mahboubi M, Avijgan M, Darabi M, Kasaiyan N. Anti candidal activity of Echinophora platyloba against Candida albicans and comparison with Amphotricin. J. Herbal Medicine 2009, 8 (30):137-144.
 11. Mahboubi M, Feizabadi MM. Antimicrobial activity of essential oils from 13 different plants against streptococci. International Journal of Essential Oil Therapeutics (IJEOT) 2009, 3: 40-44.
 12. Mahboubi M, Qazian Bidgoli F. Chemical composition and antimicrobial activity of Artemisia aucheri essential oil. Iranian Journal of medicinal and aromatic plants 25(3): 2010, 429-440.
 13. Mahboubi M, Qazian Bidgoli F. Biological activity of essential oil from aerial parts of Artemisia aucheri Boiss. from Iran. Herba Polonica 2009; 55 (4): 96-104.
 14. Mahboubi M, Kazempour N. In vitro antimicrobial activity of some essential oils from Labiatae family. Journal Essential Oil Bearing Plants JEOBP 2009, 12 (4), 494 – ۵۰۸.
 15. Mahboubi M, Kazempour N. The antimicrobial activity of essential oil from Perovskia abrotanoides Karel and its main components. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 71(3):343-347.
 16. Mahboubi M, Feizabadi MM. Antimicrobial activity of Ducrosia anethifolia essential oil and main component, decanal against methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus. Journal Essential Oil Bearing Plants JEOBP 12 (5) 2009; 574-579.
 17. Mahboubi M, Kazempour N. Antimicrobial activity of Zhumeria majdae Rech.F. & Wendelbo essential oil against different microorganisms from Iran. Pharmacognosy Magazine 5(9 Suppl.) 2009: 105-108.
 18. Mahboubi M,Ghazian Bidgoli F. Anti staphylococcal activity of essential oil from Zataria multiflora and its synergy with vancomycin. Phytomedicine 2010; 17: 548-550.
 19. Mahboubi M, Ghazian Bidgoli F. In vitro synergistic efficacy of combination of Amphotericin B with the essential oil of Myrtus communis against clinical isolates of Candida albicans. Phytomedicine 2010; 17: 771-774.
 20. Avijgan M, Mahboubi M, Darabi M, Saadat M, Sarikhani S, Kassaiyan N. Overview on Echinophora platyloba, a synergistic antifungal agent candidate. Journal of Yeast and Fungal Research 2010, 1(5): 88-94.
 21. Mahboubi M, Kazempour N, Ghazian F. Chemical composition, antimicrobial and antioxidant activity of Azilia eryngioides essential oil. Biharean Biologist (2010): 4(2): 127-132.
 22. Mahboubi M, Kazempour N, Akbari H. Evaluation the antimicrobial activity of natural hand rub gel (Barij antimicrobial gel) in comparison to the chemical hand rub gel including 0.1% triclosan in vitro and in vivo conditions. The International Journal of Clinical Aromatherapy 2010; 7 (1): 11-18.
 23. Mahboubi M, Kazempour N, Mahboubi M. Antimicrobial activity of Rosemary, Fennel and Galbanum essential oils against clinical isolates of Staphylococcus aureus. Biharean Biologist 2011, 4-7.
 24. Mahboubi M, Kazempour N, Khamechian T, Fallah MH, Memar Kermani M. Chemical composition and antimicrobial activity of Rosa damascena Mill essential oil. Journal of Biologically Active Products from Nature 2011, Journal Biologically Active Product from Nature 2011; 1(1): 19 – 26.