گروه کشاورزی

گروه تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج‌اسانس

تحقیقات کشاورزی همواره به عنوان اولین گام در تحقیقات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مطرح است. یافتن گیاهان دارویی خودرو در عرصه های طبیعی، شناسایی علمی، کشت و اهلی‌کردن و استقرار آنها، گام نخست در تأمین این مواد جهت ساخت یک فراورده دارویی گیاهی است. در این بین شناخت مراحل کاشت، داشت، برداشت و انبارداری گیاهان دارویی مختلف و اعمال عملیات به‌زراعی برای دسترسی به شرایط بهینه تولید و ایجاد حداکثر موادموثره استاندارد در گیاهان دارویی و مواد طبیعی نیز از وظایف تحقیقات کشاورزی در شرکتهای داروسازی گیاهی می باشد. گروه تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج‌اسانس با دراختیارداشتن پژوهشگران رشته های مختلف، مزارع و گلخانه های آموزشی و کلکسیونهای تحقیقاتی، ضمن انجام امور فوق، آخرین اطلاعات علمی و تحقیقی را دراختیار واحدهای دیگر شرکت من‌الجمله واحد تحقیق و توسعه، تولید و خرید و همچنین سایر پژوهشگران و علاقمندان قرار می دهد.

اهداف و برنامه ها:

 • انجام طرحهای کشت، اهلی‌کردن و استقرار گیاهان دارویی خودرو و یا غیربومی
 • انجام پیگیریهای لازم درخصوص تهیه گیاهان مورد مطالعه از عرصه های طبیعی یا از مراکز تولید و پرورش و برآورد امکان‌سنجی کشت یا جمع آوری آنها
 • پیگیری تأمین مواد اولیه گیاهی، مواد طبیعی و مواد مورد استفاده در طب سنتی
 • انجام طرحهای به‌زراعی انواع گیاهان دارویی با اولویت پروژه های در دست انجام شرکت
 • مشارکت در امر آموزش کاشت، داشت و برداشت و استحصال گیاهان دارویی در شرکت و برقراری ارتباط و تبادل‌نظر با مدیران و کارشناسان مزارع و شرکتهای تولیدی تحت پوشش شرکت و در صورت لزوم تنظیم موافقت‌نامه همکاری
 • تدوین طرحهای گیاهشناسی گیاهان دارویی مرتبط با پروژه ها
 • نظارت بر انتقال یافته های تحقیقاتی در عرصه تولید
 • حفاظت، تکمیل واصلاح مزرعه آموزشی (کلکسیون تحقیقاتی) گیاهان دارویی به منظور کشت پایلوت گیاهان دارویی جهت ازدیاد بذر، تجربه روشهای کاشت، داشت و برداشت گونه های باارزش وآشنایی دانش‌پژوهان با این گیاهان (بازدید) و ثبت و ارائه نتایج به‌دست آمده
 • انجام امور مربوط به گلخانه تحقیقاتی شرکت، آماده نمودن آن جهت بازدید علاقمندان و انجام پروژه های تحقیقاتی در آن
 • تشکیل جلسات تخصصی گروه تحقیقات کشاورزی با حضور اعضای گروه با گرایشهای مختلف کشاورزی و بررسی موارد مورد نیاز
 • ارزیابی ایده های مطرح شده در واحد تحقیقات و بررسی پروژه های خارج از شرکت از نظر گیاهشناسی وامکان تامین گیاه آنها
 • همکاری با دانشجویان و محققینی که طرحها و پروژه های خود را در داخل شرکت انجام می دهند، در قالب طرح مشترک
 • مشارکت و همکاری در طرحهای ملی، استانی و بومی در زمینه گیاهان دارویی
 • پیگیری پروژه های در حال انجام و همچنین طرحهای مشترک خارج از شرکت
 • ارائه ایده و پروپوزال در زمینه های مختلف کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی به‌خصوص به‌زراعی، کشت و اهلی‌کردن برخی گیاهان دارویی و تولید محصولات جدید
 • تهیه هرباریوم از گیاهان مختلف وپیگیریهای لازم در خصوص شناسایی آنها
 • شرکت در سمینارها، همایشها، نمایشگاهها و دوره های آموزشی مرتبط، بر حسب نیاز
 • تهیه نمونه های بذر گیاهان دارویی مختلف جهت ایجاد بانک بذر
 • تهیه و چاپ جدول، بروشور و … در ارتباط با اطلاعات گیاهشناسی وکاشت، داشت و برداشت برخی گیاهان دارویی
 • همکاری وتبادل نظر با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور دستیابی به اطلاعات و تجربیات بیشتر
 • راه اندازی واحد گیاه پزشکی و حشره شناسی
 • انجام امور مربوط به آزمایشگاه کشاورزی و حشره شناسی
 • تالیف مقاله، کتابچه های وکتاب در زمینه های مختلف گیاهان دارویی و انتشار آن

اعضاء گروه و فعالیتهای پژوهشی آنها:

حسین حسینی- رئیس بخش تحقیقات کشاورزی – کارشناس‌ارشد گیاهان دارویی