هماهنگی متون علمی

مقدمه:

رسالت و جایگاه شرکت داروسازی باریج اسانس به عنوان یک شرکت دانش بنیان در ایجاد، تقویت و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه داروهای گیاهی و نیز افزایش کیفی و کمی سطح پژوهش ایجاب می کند تا با تعیین برنامه و چارچوب مشخص در زمینه امور مربوط به اطلاعات علمی قابل انتشار بصورت چاپی، الکترونیک و مجازی از قبیل مجله، مقالات علمی آموزشی، اطلاعات علمی فرم تقاضای تولید، بروشور و اقلام بسته بندی محصولات، کتب تالیف و ترجمه، پاسخ گویی به سوالات علمی مشتریان و نظایر آنها، بر اساس اهداف کوتاه مدت و دراز مدت نسبت به سازماندهی و ساماندهی تهیه و انتشار منظم موارد مورد اشاره اهتمام ورزد لذا ” بخش توسعه و هماهنگی متون علمی ” تاسیس گردیده است.

رسالت :

ایجاد ، تقویت و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه داروهای گیاهی
افزایش کیفی و کمی سطح پژوهش

شرح وظایف و اختیارات:

  • تعیین برنامه و چارچوب مشخص در زمینه امور مربوط به اطلاعات علمی قابل انتشار

سازماندهی و ساماندهی تهیه و انتشار منظم اطلاعات علمی به صورت چاپی ، الکترونیک و مجازی از قبیل :

  • مجله علمی پژوهشی باریج اسانس
  • مقالات علمی- تحقیقاتی و علمی- آموزشی
  • اطلاعات علمی فرم تقاضای تولید محصولات بهداشتی- آرایشی و دارویی انسانی طب جدید
  • بروشور و اقلام بسته بندی محصولات بهداشتی- آرایشی و دارویی انسانی طب جدید
  • کتب تالیف/ترجمه/ گردآوری
  • پاسخ گویی به سئوالات علمی مشتریان
  • مشاور علمی واحد تحقیق وتوسعه باریج اسانس در تحقیقات بالینی

اعضا:

دکتر رضا بخردی، دکترای حرفه ای پزشکی

دکتر علی تقاعدی