مسکن عضلانی اسکلتی

کپکس باریج
مشاهده
اسپری سی ام باریج
مشاهده
قطره سی ام باریج
مشاهده
آرومیکس باریج
مشاهده
قرص نتونال باریج
مشاهده
لوسیون منتا باریج
مشاهده
روغن کدو باریج
مشاهده
روغن سیاهدانه باریج (موضعی)
مشاهده
روغن گردو باریج (خوراکی)
مشاهده
روغن گردو باریج (موضعی)
مشاهده