مسکن عضلانی اسکلتی

کپکس باریج
مشاهده
اسپری سی ام باریج
مشاهده
قطره سی ام باریج
مشاهده
آرومیکس باریج
آرومیکس باریج
مشاهده
قرص نتونال باریج
مشاهده
لوسیون منتا باریج
مشاهده
روغن کدو باریج
مشاهده
Barij Fennel Oil
روغن سیاهدانه باریج (موضعی)
مشاهده
روغن سیاهدانه باریج
روغن گردو باریج (خوراکی)
مشاهده
روغن گردو باریج (موضعی)
مشاهده