فرم های خام

فرم خام مد نظر خود را میتوانید از بخش زیر دانلود نمایید.
لطفا دقت کنید که برای درخواست کار اطلاعات خواسته شده را طبق مندرجات فرم تقاضای کار پر کرده و سپس آن را به آدرس ایمیل cv@barijessence.com ارسال نمایید.
فرم درخواست کاشت و پرورش گیاهان دارویی
فرم تقاضای کار
فرم ارائه ایده
پیش نویس طرح تحقیقاتی