غیر قانونی بودن بسیاری از کلاس‌های آموزشی طب سنتی

غیر قانونی بودن بسیاری از کلاس‌های آموزشی طب سنتی

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص طب سنتی گفت: طبـق  سیاست‌های کلی نظام سلامت بازشناسی، تبیین و توسعه طب سنتی ایران   جزء وظایف وزارت بهداشت است و برای این کار برقراری تعادل بین طب سنتی و طب نوین الزامی است.
حریرچی گفت: طبق بند ۱۲.۲ استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های   تشخیصی طب سنتی از وظایف ما است. همچنین طبق بنـد ۱۲.۴ وزارت بهداشت وظیفه دارد که بر ارائه خدمات طب سنتی نظارت کند. وی گفت: در همین راستا وزارت بهداشت ارائه خدمات طب سنتی را فقط در  مـراکز مجـاز تائید می‌کند و ارائه خدمات در مراکز غیرمجاز که با دریافت  هزینه‌های هنگفت مـالی همراه است به هیچ عنـوان مورد تائید ما نیست. وی گفت: همچنین بسیـاری از کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی طب سنتـی که با ارائه گواهینامه همراه است از نظر وزارت بهداشت کاملاً غیرقانـونی است و هیچ امتیازی را برای دریافت کنندگان این گواهینامه ایجاد نمی‌کند. حریرچی در پایان گفت: وزارت بهداشت ضمن افزایش نظارت، شکایت از متخلفین در هر سطحی که باشند را به عمل خواهد آورد. سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه نشست خبری، اظهار کرد: بعد از اجرای طرح تحـول سلامت پرداختی مـردم کاهش پیدا کرده است ولی به نقطه ایده ال نرسیده ایم. وی بیان کرد: مـردم بایـد ۲۰ هـزار میلیارد تومـان از جیب خودشـان برای سلامت می‌پرداختند که امروز و با اجرای طرح تحول سلامت این مبلغ ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است. تعداد خانواده‌هایی که با هـزینه‌های کمـر شکن درمـان مواجـه می شدند با اقدامـات انجـام شده این میـزان ۴.۲ کاهش یافته است.
سخنگـوی وزارت بهـداشت با بیـان اینکـه پرداختـی مردم باید ۲۰ درصـد کاهش یابد، تصـریح کرد: بـرای کاهش پرداختی از جیب مـردم باید افـزایش سهم بیمه ها و کنترل قیمت ها به نظام ارجاع و پزشک خانواده به خوبی انجام شود.