بازدید سرکار خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان محیط زیست جهت رونمایی از خمیر میرتکس باریج، تنها خمیر مخاط چسب گیاهی در درمان آفت دهان

بازدید سرکار خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان محیط زیست جهت رونمایی از خمیر میرتکس باریج، تنها خمیر مخاط چسب گیاهی در درمان آفت دهان