بازدید دکتر محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه جهت رونمایی از خمیر میرتکس باریج، تنها خمیر مخاط چسب گیاهی در درمان آفت دهان

بازدید دکتر محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه جهت رونمایی از خمیر میرتکس باریج، تنها خمیر مخاط چسب گیاهی در درمان آفت دهان