ایجاد زنجیره ارزش و استانداردسازی ۳۰ گونه از گیاهان دارویی زراعی و تجاری

ایجاد زنجیره ارزش و استانداردسازی ۳۰ گونه از گیاهان دارویی زراعی و تجاری

  کمیتـه تخصصـی استـانداردسـازی گیـاهـان دارویـی تصویب کرده است در مرحله نخست بـرای ایجـاد زنجیـره ارزش و استـانـداردسـازی ۱۰ گونه گیـاهـان دارویی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود.
یوسفی آذر، مجری طرح ملی گیاهان دارویی می‌گوید: استاندارسازی این محصولات با هـدف عرضـه محصولات سالم با شاخص‌های جهانی و توسعه بازار صورت می‌گیرد. پیمان یوسفی آذر افزود: استـانداردسازی گونه‌های اولویت دار در فـاز نخست شامل گیاهانی همچـون زعفران، آویشن، بابونه، کرفس کوهی، باریجه، گل محمدی، شیرین بیان، آنغوزه و سنبل الطیب است. مجری طرح ملی گیاهان دارویی، تولید با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی و توسعه بازار را از گلـوگاه‌های مهـم در تشکیـل زنجیره ارزش دانست و تصـریح کرد: با این دو اقـدام، در زمینـه ساماندهی کل زنجیـره ارزش گیـاهـان دارویی گام‌های اساسی برخواهیم داشت. وی پیش بینـی کرد در چنـد ماه آینـده زنجیـره ارزش این ۱۰ گونه گیاهان دارویی با همکاری کارگروه‌ها شناسـایی و شاخص‌های و استاندارد‌های این محصولات تدوین شود. 
یوسفی آذر در مـورد گیاهان دارویی خـودرو در مراتع نیز گفت: با توجه به سـالم بودن این گیاهان، استانداردسازی معطـوف به مرحله عرضه، فرآوری و بازار خواهد شد. وی بـا بیـان اینکـه نگاه مـا به زنجیـره ارزش، سیستمـی است، اظهـار داشت: زنجیـره ارزش از تولیـد تا توزیـع و بـازار و مصرف را شامل می‌شود.