اهداى تندیس دیموند ۱۳۹۵ به شرکت داروگستر باریج اسانس