آگهی تبلیغاتی لیمو ترش و زیره در مجله خانواده سبز۴۹۱ و ۴۹۲

آگهی تبلیغاتی لیمو ترش و زیره در مجله خانواده سبز۴۹۱ و ۴۹۲

آگهی تبلیغاتی کپسول نرم خوراکی لیمو ترش و زیره ۷۵ باریج در مجله خانواده سبز، شماره های ۴۹۱ و ۴۹۲ اسفند ماه در صفحه ۴۷ منتشر شد.

این دو محصول جهت کاهش و کنترل وزن، کاهش اشتها و کاهش چربی خون موثر هستند.